ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان

نویسندگان

1 دانشگاه کرمانشاه

2 اداره کل شیلات استان گیلان

چکیده

صنعت آبزی‌پروری پایدار می‌تواند با کمترین آسیب به محیط زیست، متضمن امنیت و سلامت غذایی جامعه باشد و از آن‌جایی که استان گیلان از قطب‌های مهم آبزی‌پروری کشور است، ترویج آبزی‌پروری پایدار در استان از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین تدوین اهداف مناسب، موفقیت هر گونه فعالیتی را تضمین می‌کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ترویج آبزی‌پروری پایدار به منظور حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان به انجام رسید. رویکرد کلی تحقیق کیفی است. بخشی از داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای به دست آمد و به منظور تحلیل داده‌های کیفی نیز از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. نمونه‌گیری به صورت هدفمند بوده و اعتبار یافته‌های تحقیق از طریق مثلث‌بندی تأیید شد. بر اساس نتایج تحقیق و به اعتقاد افراد شرکت کننده، نیاز به مدیریت نهاده، مدیریت تولید، کنترل پساب و بازاریابی و فروش محصولات، مسائلی است که در شرایط فعلی آبزی‌پروری استان وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که حمایت‌های فنی به منظور گسترش آبزی‌پروری پایدار، توسعه‌ی آبزی‌پروری مسئولانه از نظر حفظ و بهبود محیط زیست و گسترش آبزی‌پروری پایدار از طریق حمایت‌های اطلاعاتی و بازاریابی را باید به اهداف فعلی ترویج آبزی‌پروری اضافه نمود. بنابراین، به مسئولان شیلات استان توصیه می‌شود که اهداف پیشنهاد شده توسط محققان و کارشناسان شیلاتی را در تهیه و تدوین اهداف اداره کل شیلات استان مد نظر قرار بدهند تا بتوانند برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های ترویجی مفیدی را در راستای آبزی‌پروری پایدار دنبال کنند.

کلیدواژه‌ها


Ahmadvand, M.; Sharif Zadeh, M. & Shahvali, M. 2005. The future of extension and its trends: a meta-analysis. Rural and development journal, 8 (2): 85-104. (In Persian)
Allahyari, M. S. 2013. Sustainable agricultural extension system. Rasht, Islamic azad university publication of Rasht branch, first edition. (In Persian)
Arjmandi, R.; Karbassi, A. & Moogouie, R. 2007. Study of environmental impact of aquaculture in Iran. Journal of environmental sciences and technology, 9 (2): 19-28. (In Persian)
Boyd, C. T & Schmittou, H. R. 1999. Achievement of sustainable aquaculture through environmental management. Aquaculture Economics and Management, 3 (1): 59- 69.
Caffey, R. H.; Kazmierczak, R. F.; Romaire, R. P & Avault, J. W. 1998. Indicators of aquaculture sustainability: a Delphi survey. Presented at world Aquaculture: Las Vegas, the International Conference.
Costa-Pierce, B. A. 2002. Ecological aquaculture, the evolution of the Blue revolution. Blackwell science Ltd, Blackwell publishing company, 382 p.
Eiman, M. T. & Nooshadi, M. R. 2011. Qualitative content analysis. Research, 3 (2): 15-44. (In Persian)
 FAO. 1997. Toward safe and effective use of chemicals in coastal aquaculture. Report and studies, GESAMP, Vol. 65, 40 p.
Godarzi, M. A. & Faraji Armaki, A. 2004. The final report of the research project of
Training optimal system design of country Aquaculture, Iranian Fisheries Company. (In Persian)
Joffre, O.; Kura, Y.; Pant, J. & Nam, S. 2010. Aquaculture for the poor in Cambodia- lessons learned. The World Fish Center, Phnom Penh, Cambodia, Retrieved from: info@dgpcam.com.
Kyungas, H. & Elo, S. 2007. The Qualitative content analysis process. JAN research methodology.
Li, X.; Li, J.; Wang, Y.; Fu, L.; Fu, Y.; Li, B. & Jiao, B. 2011. Aquaculture industry in China: current state, challenges and outlook. Reviews in fisheries science, 19 (3): 187- 200.
Lymer, D.; Funge, S. S. & Miao, W. 2010. Status and potential of fisheries and aquaculture in Asia and the Pacific 2010. FAO Regional office for Asia and the Pacific. RAP Publication, 85 p.
Rahman, R. S. ; Haque, C & Mahrun, N. C. 1985. Evolution of shrimp culture in satkhira and its impact on landless, small and marginal farmers/ fishermen: A rapid appraisal, consultation on social feasibility of coastal aquaculture, BOBP/MIS/ 2, Swedish National Board of fisheries and the Bay of Bengal program.
Ranj Bar, H; Hagh Doost, A. A; Salsali, M., Khoshdel, A. R; Soleimani, M. A. & Bahrami, N. 2012. Sampling in qualitative research: A Guide for start. Annual of military and health sciences research, 10 (3): 238-250. (In Persian)
Shahvali, M. & Ahmadvand, M. 2006. Organizational transformation management and agricultural extension approaches. Jihad monthly, 26 (274): 253-278. (In Persian)
Shang, Y. C. & Tisdell, C. A. 1997. Economic decision making in sustainable aquaculture development. In: Bardach. J. E. (eds). Sustainable aquaculture, New York, John Wiley & Sons, 127- 148 pp.
Shavic Loo, Gh, R. 2012. Organic aquaculture. Agricultural food magazine, No. 109: 34-42. (In Persian)
Shokouh Saljoghi, Z.; Rafiee, Gh. R.; Malek Pour, A.; Javanshir, A. & Mirvaghefi, A. R. 2012.  Recirculation aquaculture effluent treatment by using Clinoptiloite and Bentonite modified by cationic surfactant. Journal of fisheries, Iranian journal of natural resources, 65 (1): 53-66. (In Persian)
Silva, E. J.; Oddsson, G. & Gunnarsson, V. I. 2005. Planning and management for sustainable development of inland aquaculture in Angola. The United Nations University. Fisheries training program. Final project P. O. Box 1390, Skulagata 4, Iceland.
Tabatabaei, A.; Hasani, P.; Mortazavi, H. & Tabatbaei Chehr, M. 2014.Strategies for the promotion of scientific rigor in qualitative research. Journal of medical sciences of north Khorasan university, 5 (3): 663- 670. (In Persian)
Ting, K. H.; Lin, K. L.; Jhan, H. T.; Huang, T. J.; Wang, C. M. & Liu, W. H. 2015. Application of a sustainable fisheries development indicator system for Taiwan, s aquaculture industry. Journal of aquaculture, 437: 398- 407.
Weeks, C. 2013. Sustainable aquaculture in the North central region U. S- A review of perceptions and recommendations from the aquaculture community. Journal of Extension, 51 (2). Retrieved from: http://www.joe.org/joe/2013april/comm1.php.
Wurts, W. 2007. Sustainable aquaculture: concept or practice. In Biotechnology, [Eds. Horst W. Doelle, and Edgar]. Dasilva, in Encyclopedia of life support systems (Eolss), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss publishers, Oxford, UK, Retrieved from: http://www.eolss.net./.
Zarifmanesh, T. & Zoriyeh Zahra, J. 2013. Using of phytobiotics in the development of sustainable aquaculture. The first national conference on strategies to achieve sustainable development, Tehran, Great Hall of the Ministry of Interior, 6 and 7, March, 2013. (In Persian)