مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از چالش‌‌های محیط‌‌زیستی سال‌‌های اخیر در دنیا، پدیده‌‌ی ریزگرد و راه‌‌های مقابله با آن می‌‌باشد. افزایش دفعات و شدت وقوع پدیده ریزگردها و گسترش دامنه‌‌ی تأثیرگذاری آن‌‌ها و نیز قابلیت پیمایش مسافت‌‌های طولانی، باعث شده است تا توجه ویژه‌‌ای در جهت دست‌‌یابی به شناخت همه‌‌ جنبه‌‌ های این پدیده معطوف گردد. یکی از این جنبه ‌‌ها، ویژگی های ذرات تشکیل‌‌ دهنده‌‌ی ریزگرد است که در موارد مختلفی کاربرد دارد. از جمله می توان به استفاده در مدلسازی‌‌ها به‌‌صورت داده‌‌های ورودی، پیش‌‌بینی رفتار منشأیابی ریزگردها و نیز پیش‌‌بینی تغییر خواص خاک‌‌های سطحی مناطق تحت‌‌تأثیر اشاره نمود. در این پژوهش، ضمن گردآوری داده‌‌های حاصل از آنالیز ذرات گردوغبار در برخی از نقاط داخل و خارج ایران، به مقایسه‌‌ای کیفی بین این اطلاعات پرداخته شده است. مقایسه‌‌ی داده‌‌های گزارش شده نشان می‌‌دهد که بخش غالب ریزگردها در بیشتر مناطق، شامل ترکیب SiO2 می‌‌باشد که جزء اصلی تشکیل‌‌دهنده‌‌ی کانی کوارتز است. نتایج آنالیز نمونه‌‌های خاک سطحی نیز در بیشتر موارد به نتیجه‌‌ی مشابهی منجر شده است. همچنین، توزیع اندازه‌‌ی ذرات یکی از ملاک‌‌های مهم در منشأیابی ریزگردها است به‌‌گونه‌‌ای که احتمالا ریزگردهای خوزستان به‌‌دلیل اندازه‌‌ی کوچکتر ذراتشان، از خارج از کشور سرچشمه می‌‌گیرند، در حالی‌‌که انتظار می‌‌رود که ریزگردهای زاهدان دارای منشأ محلی باشند و به ‌‌همین دلیل باید همان منطقه به ‌‌دنبال راهکار مقابله با این پدیده بود.

کلیدواژه‌ها


AEMET (Ag Española de Meteorología). Valores climatológicos normales, Granada (Aeropuerto). Available from: http://www.aemet.es.
Alavi Panah, S. K. 2002. A Study of Surface Temperature in Yardang Margin of Lut Desert Based Upon Field Measurements and Landsat Satellite Thermal Data, Journal of Biaban, Vol. 7, No. 2.
Al-Dabbas, M. & Al- Khafaji, R. 2012. Some Geochemical, textural and Radioactive Characteristics of the Sandstorms Loads Blown over Baghdad and Ramadi Cities, Middle Iraq, 1st Conference on Dust Storms and their environmental effects, Iraq.
Beitlefteh, R.; Landi, A.; Hojati, S. & Sayyad Gh. 2015. Deposition Rate, Mineralogy and Size Distribution Pattern of Dust Particles Collected Around the Houralazim Marshland, Khuzestan Province, Journal of Water and Soil, Vol. 29, No. 3, p. 695-707.
Chaloulakou, A.; Kassomenos, P.; Spyrelis, N.; Demokritou, P. & Koutrakis, P. 2003. Measurements of PM10 and PM2.5 particle concentrations in Athens, Greece. Atmospheric Environment, 37: 649-660.
Díaz-Hernández, J. L.; Martín-Ramos, J. D. & López-Galindo, A. 2011. Quantitative analysis of mineral phases in atmospheric dust deposited in the south-eastern Iberian Peninsula. Atmospheric Environment, 45: 3015-3024.
Ganor, E.; Deutsch, Y. & Foner, H. A. 2000. Mineralogical Composition and Sources of Airborne Settling Particles on Lake Kinnert (The Sea of Galilee) Israel. Water, Air, and Soil Pollution,118: 245–262.
Goudie, A .S. & Middleton, N. 2006. Desert dust in the global system. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Hamdamju, M.; Rashki, A. & Jafari, R. 2014. Assessment of Chemical Characteristics of Airborne Dust over Shahdad Region, Iran by X-Ray Fluorescence (XRF) Analysis, Journal of Geography and Environmental Hazards, Vol. 4, No. 14.
Iran Meteorological Organization Website: www.irimo.ir.
Karamian, B.; Landi, A.; Hojati, S. & Ahadian, J. 2016. Physicochemical and mineralogical characteristics of dust particles deposited in Ahvaz city, Iranian Journal of Soil and Water Research, Vol. 47, No. 1, p. 159-173.
Rashki, A. 2012. Seasonality and mineral, chemical and optical properties of dust storms in the Sistan region of Iran, and their influence on human health, Ph.D. Thesis, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of Pretoria.
Zarasvandi, A.; Moore, F. & Nazarpour, A. 2011. Mineralogy and morphology of dust storms particles in Khuzestan Province: XRD and SEM analysis concerning, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, Vol. 19, No. 3.p. 511-518.
Zohraby, H. & Ezzatian, V. 2016. The case Study the phenomenon of dust in Isfahan province using satellite data and ground stations, The first international conference of Iranian natural hazards and environmental crises, strategies and challenges, Tabriz, Iran.