‌پهنه‌بندی اقلیمی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نویسندگان

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

یکی از عوامل مؤثر بر حیات در یک محیط جغرافیایی، نوع اقلیم آن است به طوری که پراکندگی انواع گیاهان و جانوران ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اقلیمی هر منطقه دارد .به همین دلیل تقسیم‌بندی اقلیمی یا شناخت پهنه‌های اقلیمی به‌منظور برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری بهینه و آمایش سرزمین ضروری ‌می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است، خرده نواحی اقلیمی استان کرمانشاه با روش تحلیل عاملی شناسایی شود. بعد از انجام تجزیه و تحلیل‌ها بر روی داده‌ها، با توجه به همبستگی درون آنها در 6 عامل خلاصه شدند. مجموعه این 6 عامل (دما، بارش، رطوبت، ابر، تندر، باد و غبار) حدود 90 درصد رفتار اقلیمی منطقه مورد مطالعه را توجیه ‌می‌کند. با اعمال روش ‌خوشه‌بندی و روش ادغام وارد عناصر اقلیمی ایستگاه های مورد مطالعه به 3 خوشه اقلیمی تقسیم شد. در ادامهدر ‌طبقه‌بندی دمارتن استان کرمانشاهبه دو نوع اقلیم نیمه خشک و مرطوب و در ‌طبقه‌بندی آمبرژه به دو نوع اقلیم نیمه خشک سرد و نیمه مرطوب سرد تقسیمگردید.

کلیدواژه‌ها


Alijani, B. & Dostan, R.2005. Determination of barberry cultivating areas in South Khorasan province using GIS, Journal of Geography and Regional Development, pp. 13-33. (in persian)
Alijani, B. 2008. Synoptic Climatology, Samat Publications, Tehran, 108 pages. (in persian)
Baaghide, M.; Fallah Qalehri, G.A; Haji, H. & Rezaei, M.H. 2017. Investigating the role of roughness in the formation of climatic zones and sub-zones of Hamadan province, Sepehr, Vol 26, No 103. (in persian)
Bagheri, M., Moradian, K. & Tabatabaei, F. 2015, Climatic Zoning of West by Multivariate Statistical Methods. Journal of Science and Today’s World, 4(6):181-188.
Ghaiour, H.A. & Montazeri, M. 2004. Zoning of Iranian Temperature Regimes with Baseline Components and Cluster Analysis, Geography and Development, No. 4, pp. 34-21. (in persian)
Ghasemifar, A. & Naserpour, S. 2014. Climate zoning of Zagros region, Sepehr, twenty-third period, number eighty-nine, pp. 60-54. (in persian)
Gol Kar Hamze Yazd, H.R.; Rezainejad, M. & Tavosi, M. 2016. Climatic zoning of South Khorasan province with GIS software, Journal of Water and Soil Resources Protection, Year 6, Number 1, pp. 61-47. (in persian)
Hanafi, A. & Hatami, A. 2012. Preparation of Climate Map of Kurdistan Province Using Geographic Information Systems, Sepehr, Twenty-second Volume, No. 87, pp. 28-24. (in persian)
Klantari, KH. 2008. Data processing and analysis in socio-economic research using SPSS software, Farhan Saba Publishing. (in persian)
Lee, J. & Wong, D. 2009. Statistical Analysis with ArcView GIS, Science journal, 7: 208-216.
Movahedi, S.; Heidari Nasserabad, B.; Hashemi Ana, S.K. & Ranjbar, F. 2012. Zoning of Climatic Zones of Khuzestan Province, Quarterly Journal of Geographical Space, 20(40): 73-64. (in persian)
Masoudian, A. & Atai, H. 2005. Identification of Iranian rainy seasons by cluster analysis method, Research Journal of the University of Isfahan, No. 1, pp. 1-12. (in persian)
Masoudian, A. 2008. Rainfall areas of Iran, Journal of Geography and Development, No. 13, pp. 91-79. (in persian)
Montazeri, M. & Dehghani, M. 2014. Identification of sub-climatic sub-regions of Yazd province using multivariate statistical methods, Quarterly Journal of Natural Geography,6 (91): 58-45. (in persian)
Moradi, H. 2020. Evaluation of different interpolation methods in zoning of climatic elements in Ilam province, Geography and Human Relations, 2(4): 1-15. (in persian)
Omidvar, K. & Shams al-Dini Fard, M. 2015. Determining the stable climate zones of Kerman province using multivariate statistical methods, geography and environmental stability, No. 51, pp. 82-69. (in persian)
Peel, M. & Finlayson, B. 2007. Hydrology and Earth, System Sciences, 11 pp.
Praene, J.P.; Malet-Damour, B.; HarimisaRadanielina, M.; Fontaine, L. & Fontaine, G. 2019. GIS-based approach to identify climatic zoning: A hierarchical clustering on principal component analysis, Building and Environment, Volume 164, 106330.
Taebnia, S.H. & Ghanbari, S. 2017. Climatic tourism zoning of Ilam and Kermanshah provinces, Geography and planning, 21(62):183-202. (in persian)
Zabul Abbasi, F. 2004. Climatic Classification of Hormozgan Province, Newar Magazine. (in persian)
Zheng, Y.; Ren, C.; Xu, Y.; Wang, R.; Ho, J.; Lau, K. & Ng, E. 2018. GIS-based mapping of Local Climate Zone in the high-density city of Hong Kong, Urban Climate, Volume 24, Pages 419-448
White, F.J. & Perry, A.H. 1989. Classification of the climate of England and Wales based on agro climatic data, International Journal of climatology, 9:271-291.