برآورد ارزش مشارکت مردمی (سرمایه‌گذاری) برای جلوگیری از اثرات زیان‌‌بار توسعه صنعت (مطالعه موردی: اردکان)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان، ایران

چکیده

آلودگی‌های ‌محیط‌زیستی مشکل عمده مرتبط با صنعتی شدن سریع، شهرنشینی و افزایش استانداردهای زندگی مردم است. تلاش زیادی برای کنترل آلودگی ناشی از دفع زباله با تبدیل مواد زاید ناخواسته به مواد اولیه قابل استفاده‌‌های مجدد و مفید انجام شده است. مشکلات مربوط به دفع مواد زاید جامد صنعتی با کمبود امکانات زیرساختی و سهل انگاری صنایع در اتخاذ راهکارهای مفید همراه بوده است. هدف این مطالعه برآورد اقتصادی اثرات توسعه صنعت فولاد بر ‌محیط‌زیست در شهرستان اردکان است. داده‌های مورد نیاز در این مطالعه از طریق جمع‌آوری آمار و اطلاعات ثبت‌شده در ادارات شهر اردکان و همچنین تکمیل تعداد 513 پرسشنامه دوگانه دوبعدی در بخش آلودگی هوا و تعداد 244 عدد پرسشنامه دوگانه دوبعدی در بخش کشاورزی در سال 1395 به دست آمده است. در این مطالعه با ‌بهره‌گیری از رهیافت ترجیهات اظهار شده و مدل لوجیت، تمایل به دریافت افراد برای چشم‌‌پوشی از خسارت‌‌های وارد شده ناشی از صنایع فولاد بر بخش آلودگی هوا15757360ریال و محصولات کشاورزی7646640 ریال در سال برای هر فرد محاسبه شد. طبق نتایج به‌‌دست آمده، 77 درصد از پاسخ‌‌گویان معتقد بوده‌‌اند که آلودگی ناشی از صنایع فولاد بر سلامت روان اثرگذار است و در مقابل 23 درصد از افراد معتقد بوده‌‌اند که بر سلامت روان آن‌‌ها اثرگذار نبوده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش کل خسارات ناملموس 6/1 هزار میلیارد ریال و ارزش کل خسارات ملموس 2/1 هزار میلیارد ریال در سال 1395 است. به عبارت دیگر، ضروری است حداقل به‌‌اندازه این خسارات در سال ‌سرمایه‌گذاری به منظور جلوگیری از اثرات مضر صنایع فولاد درکارخانجات فولاد شهرستان اردکان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


امیرنژاد، ح.؛ خلیلیان، ص.؛ و عصاره، م. ج. 1385. تعیین ارزش حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی‌‌سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد، پژوهش و سازندگی، فصلنامه پژوهش و سازندگی، 19(3): 43-32.
امیری زرندی، ا.؛ فتح آبادی، ب. و دهنوخلجی، ا. 1393. پیش بینی کیفی و راهکارهای آلودگی هوا ناشی از فاز ساخت طرح فولادسازی (مطالعه موردی شرکت خیام فولاد نیشابور)، کنگره ملی صنایع آهن و فولاد، زرند، 14-13 .
تکدستان، ا.؛ جناداله، ح.؛ حسینی پناه، ا. و کردانی، م. 1394. بررسی آلودگی‌‌های صنعت آهن و فولاد و ارایه راه‌‌کارهایی جهت کاهش آلودگی‌‌های این صنعت، کنفرانس بین‌‌المللی علوم محیط زیست، مهندسی فناوری. دانشگاه اردکان
سعیدی رضوانی، م و شریفیان عطار، ر. 1394. بررسی اثرات ‌محیط‌زیست انتشار و پسماندهای صنعت تولید فولاد، کنفرانس بین‌‌المللی در علوم زیستی، مهندسی و تکنولوژی.
طالبیان، س. ا.؛ فاضلی، م. و دغالقه، ع. 1387. تحلیل تاثیر توسعه صنعتی در منطقه عسلویه، نشریه نامه علوم اجتماعی، شماره 33، صفحه 55-76.
عابدین‌‌زاده، ن. و روانبخش، م. 1389. بررسی اثرات ‌محیط‌زیست و کنترل آلاینده‌‌های ناشی از تولید محصولات فولادی، چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست.
فتاحی اردکانی، ا. و ترابی، ف. 1392. برآورد تمایل به پرداخت جهت پیشگیری از اثرات ناملموس برون منطقه‌ای گرد و غبار در دشت یزد-اردکان. سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان‌های گرد و غبار.
فیروز زارع، ع. و قربانی، م. 1389. بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت کردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر مشهد)، چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست.
مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن. 1395.
منوری، م. 1384. ارزیابی اثرات محیط زیست، نشر میترا.
یوسف‌‌زاده، ا. و عطارباشیان، و. 1393. ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی کارخانه فولاد آلیاژس یزد با استفاده از روش ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی اثرات سریع، اولین همایش یافته‌‌های نوین در ‌محیط‌زیست و اکوسیستم کشاورزی.
Abedi, Z.; Fatahi Ardakani, A.; Hanifnejad, A. R. & Dashti Rahmatabadi, N. 2014. Groundwater Valuation and Quality Preservation in Iran: The Case of Yazd. International Journal of Environmental Research. 8(1): 213-220.
Bateman, I. J.; Langford, I. H.; Turner, R. K.; Willis, K.G. & Garrod, G. D. 1995. Elicitation and Truncation Affects in Contingent Valuation Studies, 12 (2): 161-179.
European commission. 2006. Environment fact sheet; Industrial development, KH-74-06-394-EN-C.
Fatahi ardakani, A. & Hashemi Shiri, M. 2017. Design of insurance pattern of organic products (case study: tomato of Murghab plain). International Journal of Environmental Science and Technology.
Fatahi Ardakani, A. 2016. Estimating willingness to pay in order to prevent external intangible effects of dust in Yazd-Ardakan plain. International journal of environmental sciences and technology. 13 (6):1489-1496.
Fatahi Ardakani, A.; Alavi, C. & Arab, M. 2017. The comparison of discrete payment vehicle methods (dichotomous choice) in improving the quality of the environment .International Journal of Environmental Science and Technology. 14.
Judge, G. G.; Hill, R. C.; Griffithes, W.; Lutkepohl, H. & Lee, T. C. 1988. The theory and practice of econometrics. (2nd edition), Wiley, New York. USA.
Oketola .A.A. & Osibanjo, O. 2007. Estimating sectoral pollution load in Lagos by Industrial Pollution Projection System (IPPS), Journal of Science of the Total Environment, No. 377, pp 125- 141.
Park, T. & Loomis, j. 1996 Joint Estimation of Contingent Valuation Survey Responses. Environment and Resource Economics, 7: 149-162.
Rajaram, T. & Ashutosh Das. 2008. Water pollution by industrialeffluents in India: Discharge scenarios and case for participatory ecosystem specific local regulation, Journal of Futures, No. 40, pp 56- 69.
Mitchell, R.C. & Carson, R.T. 1989. Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Washington, D.C: Resources for the Future.
Duffield, J. W. & Patterson, D. A. 1991. Inference and Optimal Design for a Welfare Measure in Dichotomous Choice Cotingent Valuation, Land Economic, 67: 225-239.