دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 4-135 
ارزیابی کیفیت بصری منظر شهری با روش PCA (مطالعه‌‌ی موردی: شهر مشهد)

صفحه 35-43

زهره اخگری سنگ آتش؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی