نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن

نویسندگان

1 دکترای ارزیابی و آمایش محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران

2 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی تنوع زیست‌فرهنگی، ارزیابی و حفاظت از آن از طریق مراجعه به نوشتارهای مختلف پرداخته شده ‌است. تنوع بسیار زیاد یکی از شگفت‌انگیزترین خصوصیات کره‌ زمین به شمار می‌‌رود که نه تنها به سبب تنوع‌زیستی بلکه به واسطه وجود گوناگونی در فرهنگ‌ها و زبان‌های جامعه انسانی ایجاد شده است. با این حال، هم‌اکنون هر دو تنوع‌زیستی و فرهنگی با نرخ بی‌سابقه‌ای در تاریخ بشر در حال کاهش هستند. مطالعات صورت گرفته در اواخر قرن گذشته میلادی نشان دادند که ارتباط مستقیمی میان پراکنش، تهدیدات و نابودی این تنوع‌در سطح منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. افزایش آگاهی از وجود اشتراکات و ارتباطات میان تنوع زیستی، زبانی و فرهنگی و درک این واقعیت که از میان‌ رفتن این روابط عامل بسیاری از مشکلات محیط‌زیستی و اجتماعی عصر حاضر است، منجر به‌پیدایش حوزه‌‌ی پژوهشی جدیدی با عنوان تنوع زیست ‌فرهنگی شده است. در این راستا تاکنون پژوهش‌‌هایی در کشورهای مختلف و همچنین در سطح جهان به عمل آمده است که خط سیر کلی آن‌ها را می‌توان به صورت تحلیل همبستگی تنوع‌زیستی و زبانی در سطوح جهانی و منطقه‌ای، توسعه ابزار اندازه‌گیری و ارزیابی وضعیت تنوع زیست ‌فرهنگی و مطالعه درباره بقا و نابودی آن گروه‌بندی نمود. در ایران نیز با توجه به تنوع‌زیستی و فرهنگی آن، به نظر می‌رسد انجام چنین مطالعاتی از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


افشار سیستانی، ا. 1370. پزشکی سنتی مردم ایران، انتشارات روزنه، تهران، 942ص.
اردکانی، م. 1382. اکولوژی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،340 ص.
اهوازی، م.؛ اکبرزاده، ا.؛ خلیقی سیگارودی، ف. و کهندل، ا. 1391. معرفی گیاهان دارویی پرمصرف در طب سنتی منطقه شرق مازندران. فصلنامه گیاهان دارویی. 44 : 164-175.
بیژنی، ع. و عزتی، ع. 1386. کالبد شکافی جنبشها و گروههای قومی در استان خوزستان. فصلنامه جغرافیای سرزمین.20: 15-30.
بشیرنژاد، ح. 1384. زبان‌های محلی ایران و خطر انقراض. فصلنامه فرهنگ مردم ایران. 5 و6 : 115-126.
دلنواز هاشملوییان، ب. و عطایی عظیمی، ع. 1386. خواص دارویی و خوراکی گیاهان. موسسه انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه.
شاه طهماسبی، ا.؛ امراللهی، ن. و غلامعلی زاده، ا. 1388. مدیریت تنوع، منبع جدید مزیت رقابتی. ماهنامه تدبیر. 205 : 16-22.
شورای عالی انقلاب فرهنگی. 1392. سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی. شورای عالی انقلاب فرهنگی.
قنادان، م.؛ مطیع، ن. و ستوده، ه. 1383. جامع شناسی. آوای نور. تهران.
کبیری هندی، م. 1389. ارزیابی سرزمین برای حفاظت از عرصه های طبیعی دارای ارزش معنوی، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.کرج.
مجنونیان، ه. 1379. مناطق حفاظت شده ایران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ایران. تهران.
مدرسی، ی. و بشیرنژاد، ح. 1385. چرا و چگونه زبان‌ها می میرند؟. فصلنامه متن پژوهی ادبی. 30 : 83-106.
نانز، پ.؛ واندربرگ، ج. و پ، نیکامپ. ترجمه مخدوم، م. 1384. اقتصاد اکولوژیکی تنوع زیستی. انتشارات دانشگاه تهران.
Agnoletti, M. & Rotherham, I. 2015. Landscape and biocultural diversity. Biodiversity Conservation. 24: 3155-3165.
Buizer, M.; Eland, B. & Vierikko, K. 2016. Governing cities reflexively—the biocultural diversity concept as an alternative to ecosystem services. Environmental Science & Policy. 62: 7-13.
Coombe, R.J. 2001. Preserving Cultural Diversity through the Preservation of Biological Diversity: Indigenous Peoples, Local Communities, and the Role of Digital Technologies, in Bennett, T. (ed.,) Differing Diversities: Cultural Policy and Cultural Diversity, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 169-200.
Donovan, S.M.; Looney, C.; Hanson, T.; León, Y.S.D.; Wulfhorst, J.D.; Eigenbrode, S.D.; Jennings, M.; Johnson-Maynard, J. & Pérez, N.A.B. 2009. Reconciling social and biological needs in an endangered ecosystem: The Palouse as a model for bioregional planning. Ecology and Society. 14: 9.
Frank, B. 2011. Bio cultural Diversity in Europe – A Literature Review of Selected Projects. Master thesis, University of Agricultural Sciences, Department of Sustainable Agricultural Systems, Institute of Organic Farming, Wien, Austria, 68p.
Gaikwad, J. P; Wilson, D. & Ranganathan, S. 2011. Ecological niche modelling of customary medicinal plant species used by Australian aborigines to identify species- rich and culturally valuable areas for conservation. Ecol. Modelling. 222: 3437- 3443.
Gorenflo, L.; Romaine, S; Mittermeier, R.A & Walke-Painemilla, K. 2011. Co-occurrence of linguistic and biological diversity in biodiversity hotspots and high biodiversity wilderness areas. Proceedings of the National Academy of Sciences. 109(21): 8032-8037.
Harmon, D. 2002. In Light of Our Differences: How Diversity in Nature and Culture Makes Us Human.: Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.
Harmon, D.; Woodley, E. &, Loh, J. 2010. Measuring Status and Trends in Biological and Cultural Diversity, in: Pilgrim, S. and Pretty, J. (Eds.): Nature and Culture: Rebuilding Lost Connections Earthscan London, UK, 41- 62.
Haverkort, B. 2007. Challenges for endogenous development and bio-cultural diversity, In: Haverkort, B. and Rist, S. (Eds.) Endogenous Development and Bio-cultural Diversity: the interplay of Worldview. Globalization and Locality, Compass Series on Worldview and Sciences, 6: 24-44.
Hong, S. 2011. Bio cultural diversity and traditional ecological knowledge in island regions of south western Korea. Journal of Ecology and Field Biology. 34(2): 137-147.
 Ishtiaq, M; Maqbool, M & Hussain, T. 2012. Interrelationship of Cultural Diversity and Biodiversity and Its Impact on Conservation. Pak. J. Bot., 44: 245-256, Special Issue.
Lisec, A. & Drobn, S. 2009. The influence of protected natural and cultural heritage on land management/market: The case of Slovenian natural protected areas. SPATIUM International Review. 20: 41-48.
Loh, J. & Harmon, D. 2005. A global index of biocultural diversity. Ecological Indictors. 5(3): 321-241.
Maffi, L & Woodley, E. 2010. Biocultural Diversity Conservation, Earth scan, London, UK, 313p.
Maffi, L. 2005. Linguistic, cultural, and biological diversity. Annual Review of Anthropology. 34: 599-617.
Maffi, L. 2007. Biocultural diversity and sustainability. In: Pretty, J; Ball, A.; Benton, T; Guivant, J; Lee, D; Orr, D.; Pfeffer, M. and Ward, H. (Eds.). Sage Handbook on Environment and Society, pp267–277, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi and Singapore.
Maiero, M. & Shen, X. 2004. Commonalities between Cultural and Biodiversity, Center for development Research University of Bonn, Germany, 24p.
Manzur, V. 2013. Community Conservation and Ethnoecology: The Three Dimensions of Local-Level Biodiversity Maintenance. In: Porter-Bolland, L; Camacho-Benavides, C; Ruiz-Mallén, I Ruiz-Mallén, I. & McCandless, R.S. (Eds.). Community action for conservation, pp: 13-24, Springer, New York, USA.
Oviedo, G.; Maffi, L. & Larsen, P.B. 2000. Indigenous and Traditional Peoples of the World and Ecoregion Conservation: An Integrated Approach to Conserving the World’s Biological and Cultural Diversity, WWF-International and Terralingua, Gland, Switzerland.
Pilgrim,S. & Pretty, P. 2010. Nature and Culture Rebuilding Lost Connections, Earthscan, London, UK, 294p.
Pretty, J.; Adams, B. Berkes, F.; Ferreira de Athayde, S.; Dudley, N.; Hunn, E.; Maffi, L.; Milton, K. Rapport, D.; Robbins, P.; Sterling, E.; Stolton, S.; Tsing, A.; Vintinnerk, E. & Pilgrim, S. 2009. The Intersections of Biological Diversity and Cultural Diversity: Towards Integration, Conservation and Society. 7(2): 100-112.
Rapport, D. & Maffi, L. 2010. The dual erosion of biological and cultural diversity: Implications for the health of eco-cultural systems. In: S. Pilgrim, S. and Pretty, J. (Eds.). Nature and Culture: Rebuilding Lost Connections, Pp. 103- 119. London: Earthscan.
Reijntjes, C. 2007. Ecology, Spirtuality and sustainability of the global community of life. In: Endogenous Development and Bio-cultural Diversity: the interplay of Worldview, Globalization and Locality, Haverkort, B. and Rist, S. (Eds.), Compass Series on Worldview and Sciences 6, 137-141.
 Schauer, T. 2002. Biological and Cultural Diversity in a Globalised Information Society. Universitätsverlag Ulm, Niedereschach.
Sindik, J. & Šarac, J. 2016. Multivariate statistical methods in researching Biocultural diversity, Environment and Ecology Research. 4(1): 21-29.
Smith, E.C. 2001. On the coevolution of cultural, linguistic and biological diversity. In: Maffi, L. (Ed). On Biocultural Diversity: linking language, knowledge, and the environment, Pp: 95-117. Smithsonian Institution Press, Washington, DC, USA.
Stepp, J. R.; Castaneda, H. & Cervone, S. 2005. Mountains and Biocultural Diversity. Mountain Research and Development. 25(3): 223–227.
Stepp, J.; Cervone, R.; Castaneda, S.H., Lasseter, A., Stocks, G. & Gichon, Y. 2004. Development of a GIS for global Biocultural diversity, Policy Matters. 13: 267–270.
Turvey, ST.  & Pettorelli, N. 2014. Spatial congruence in language and species richness but not threat in the world's top linguistic hotspot. Proc. R. Soc. B 281, 20141644.
Unasho, A. 2013. Language as genes of culture and biodiversity conservation: The case of “Zaysite” language in southern region of Ethiopia. International Journal of Modern Anthropology. 6: 13-36.
UNEP. 2007. Global Environment Outlook 4: Environment for Development. United Nations Environment Program. Program Pres, Valleta.
UNESCO, 2001. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, Paris.
UNESCO. 2007. Links between biological and cultural diversity-concepts, methods and experiences Report of an International Workshop. Imprimerie Watelet-Arbelot, Paris.
USAID. 2005. Biodiversity Conservation: A Guide for USAID Staff and Partners, U.S. Agency for International Development, Washington DC.
Verschuuren, B. 2010. Arguments for Developing Biocultural Conservation Approaches for Sacred Natural Sites, in: Verschuuren, B.; Wild, R.; McNeely, J. and Oviedo, G. (Eds.), Sacred Natural Sites: Conserving Nature and Culture, Earthscan, UK, London, 328p.