بررسی فناوری‌های تصفیه کاستیک مستعمل به ‌روش‌های اکسایش هوای مرطوب و فرآیندهای اکسایش پیشرفته

نویسندگان

1 کارشناس مهندسی شیمی، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

2 استادیار مهندسی شیمی، تهران، دهکده المپیک، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران

چکیده

کاستیک مستعمل یکی از پساب‌های شیمیایی پالایشگاه‌های نفت و سایر صنایع نفت و گاز است که امکان تخلیه مستقیم آن به محیط‌زیست وجود ندارد چرا که این پساب دارای شوری زیاد، اسیدیته بالا، اکسیژن خواهی شیمیایی بالا و بوی بد و همچنین ‌ناخالصی‌های مختلف و زیاد سولفیدی و غیره است. از این رو، برای تخلیه این پساب به محیط‌زیست لازم است تصفیه‌های شیمیایی، فیزیکی، زیستی روی آن صورت گیرد و خطرات آن به طریق فرآیندهای شیمیایی و غیرشیمیایی دارد کاهش یابد. در این مقاله ‌روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل شامل ‌روش‌های اکسایشی، روش اکسایش هوای مرطوب و ‌روش‌های اکسایش پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر آنها در تصفیه کاستیک مستعمل با همدیگر مقایسه شده است. کاستیک مستعمل جزء دورریزهای غیر قابل تصفیه یا مشکل برای تصفیه طبقه‌بندی می‌شود. کاستیک‌های مستعمل مختلف حاوی اجزاء متفاوتی می‌باشند که در این مقاله مشخصات فیزیکی و شیمیایی این گونه کاستیک ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رفیعی، ع. و فاتحی فر، ا. 1392. امکان سنجی تصفیه کاستیک مستعمل به روش اکسیداسیون فنتون، اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک.
محمدی زاده، ز.؛ فرشی، ا.؛ روئیایی، س. ج. و جدیری، ن. 1397. بررسی ‌روش‌های تصفیه کاستیک مستعمل در صنایع نفت/گاز و پتروشیمی، نشریه مهندسی شیمی ایران، pp. 39-55,.
دل سالم، ر. 1396. بررسی ‌روش‌های احیا کاستیک مستعمل به انتخاب روش مناسب، چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی.
علمی، ر.؛ فرشی، ا.؛ نجائی، ا.؛ رمضانی م. ا. و علائی، ا. و.1400. بررسی فرآیندهای تصفیه کاستیک دورریز پالایشگاه نفت بندرعباس، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره بیست سوم شماره ده 179-191.
مرتضویان، ا. 1395. تصفیه پساب کاستیک دورریز با استفاده از ‌روش‌های اکسیداسیون پیشرفته.
مرتضویان، ا.؛ مرتهب، ح. و مافی، م. 1395. تصفیه کاستیک دورریز واحدهای پتروشیمی با استفاده از فرایند اکسایش هوای مرطوب، پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی).
کرمیان، س.؛ عربیان، د. و بولحسنی، ا. 1396. بهینه سازی تصفیه پساب Spent Caustic پتروشیمی جم به روش اکسیداسیون مرطوب با هوا (WAO)، پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری‌های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی.
شفائیان، ش. 1391. ‌روش‌های نوین بهینه سازی پساب فاضلاب ها با استفاده ار فرآیند اکسیداسیون پیشرفته، کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی.
حمدپور، ا.؛ حقیقی اصل، ا.ع.؛ فلاح، ن.؛ بهجومنش، م. و عوض پور هیبتلو، م. 1395. بررسی تصفیه پساب صنایع نفتی توسط روش فتوکاتالیستی، ششمین کنفرانس انرژی و محیط‌زیست.
خدری، م.؛ حرافی، ح. و. و کرمی نژاد، ک. 1391. انجام واکنش فنتون بر روی کاستیک مصرف شده پالایشگاه‌های گازی، سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی.
آب باریکی، ع.؛ کمره ئی، ب.؛ جعفری، ع. ا. و حیدری، ر. 1397. بررسی استفاده از فرآیند الکتروفنتون با الکترود‌های آهن و گرافیت برای حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان.
شعبانلو، ا.؛ رحمانی، ع. ر. و مهرعلی‌پور، ج. 1393. بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در تجزیه فنل از محیط آبی، مجله سلامت و محیط، فصلنامهی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، pp. 253-264.
فرهادیان، م.؛ نصراصفهانی، ک.؛ سلیمانی، ع.؛ و غفاری، ق. 1395. بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک مستعمل پالایشگاه اصفهان، مجله پژوهش نفت، pp. 45-56.
زندی، ا. 1396. بررسی آزمایشگاهی حذف COD پساب عملیات حفاری نفت و گاز با فرآیند فتوفنتون.
Graaff, C. d. 2012. Biological treatment of sulfidic spent caustics under haloalkaline conditions using soda lake bacteria.
Jing, G.; Luan, M. & Chen, T. 2012. Progress of catalytic wet air oxidation technology, Arabian Journal of Chemistry.
Barge A. S. & Vaidya P. D. 2018. Wet air oxidation of cresylic spent caustic - A model compound study over graphene oxide (GO) and ruthenium/GO catalysts, Journal of Environmental Management, pp. 479-489.
Elmi, R.; Nejaei, A.; Farshi, A.; Ramazani, M.E. & Alaie, E. 2021. Comparison of two methods of neutralization and wet air oxidation for treating wastewater spent caustic produced by oil refineries, Environmental Monitoring and Assessment volume 193, Article number: 193: 854, PP 24.
Elmi, R.; Farshi, A.; Nejaei, A.; Ramazani, M.E. & Alaie, E. 2021. Treatment of Spent Caustic Effluent of Oil Refinery with Catalytic Oxidation and Optimization of Relevant Parameters using Response Surface Methodology, Anthropogenic Pollution Journal, Vol 5 (1),112-127 10.22034/ap.2021.1923341.1093
Sabri, M. A. 2017. Treatment Of Spent Caustic Using Ionic liquids.
Kolaczkowski, S.; Plucinskia, P.; Beltran, F.; Rivas, F. & McLurgh, D. 1999. Wet air oxidation a review of process technologies and aspects in reactor design, Chemical Engineering Journal, pp. 143-160.
Bhargava; S. K.; Tardio, J.; Prasad, J.; Foger, K.; Akolekar, D. B. & Grocott, S. C. 2006. Wet Oxidation and Catalytic Wet Oxidation, Industrial & Engineering Chemistry Research, pp. 1221-1258.
Jabari, M. Al. 2012. Spent Caustic Treatment Using Advanced Oxidation Processes.
Gameel, A.; Malash, G.; Mubarak, A. A. & Hussein, M. 2015. Treatment of Spent Caustic from Ethylene Plant Using Electro-Fenton Technique, American Journal of Environmental Engineering and Science, pp. 37-46.
Davarnejad, R. & Bakhshandeh, M. 2018. Olefin plant spent caustic wastewater treatment using electro-Fenton technique, Egyptian Journal of Petroleum, p. 573–581.
Abu Hassan, M. A.; Sayid Abdulah, S.; Zainon Noor, Z. & Aris, A. 2012. Optimization of Photo-Fenton Oxidation of Sulfidic Spent Caustic by using Response Surface Methodology,” NAtional Postgarduate Conferance (NPC).
Scheck, C. F. & FRIMMEL, F. H. 1995. Degradation of phenol and salicylic acid by ultraviolet radiation/hydrogen peroxide/oxygen, Water Research.
Yonar, T.; Yonar, G. K.; Kestioglu, K. & Azbar, N. 2005. Decolorisation of textile effluent using homogeneous photochemical oxidation processes, Coloration Technology, pp. 258-264.
Zheng-zhe, Y.; De-zhi, S.; Chang-hai, L.; Peng-fei, S.; Xiao-dong, D.; Guo-rong, S. &. Jun-xin, L. 2004. UV-catalytic treatment of spent caustic from ethene plant with hydrogen peroxide and ozone oxidation, Journal of Environmental Sciences, pp. 272-275.