بررسی و تحلیل میزان تاثیرگذاری مخاطرات انسانی بر توسعه ژئوتوریسم استان اردبیل (مطالعه موردی: شهرستان نیر)

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی،گروه جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی)، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، رشته گردشگری و مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ژئوتوریسم شاخه‌ای از صنعت گردشگری است محوریت آن را رفتارشناسی سیستم‌های سطحی زمین یا ژئومورفوسایت‌ها تشکیل می‌دهد . به عبارتی شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای است که برای ارتقا بخشیدن سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل میزان تاثیر مخاطرات بر توسعه ژئوتوریسم شهرستان نیر می‌باشد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیل و به کمک دو جامعه آماری مرتبط با گردشگری یعنی گردشگرهای داخلی وارد شده به شهرستان نیر و مسئولین فعال در صنعت ژئوتوریسم منطقه به بررسی مخاطرات تاثیر گذار در توسعه ژئوتوریسم پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که احتمال وقوع خطر بهداشتی و محیطی از نظر مسافران با مقدار 65/3 بیش‌ترین امتیاز را جهت تهدید توسعه ژئوتوریسم به خود اختصاص داده‌‌است. هم‌چنین احتمال وقوع خطر ساختاری و عملکردی از نظر مسئولین با امتیاز 17/3 دارای بیش‌ترین تاثیر گذاری بر توسعه توریسم منطقه مورد مطالعه دارد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله مجموع امتیازات پاسخگویان بر تاثیر گذاری مخاطرات ذکرشده نشان داد که با مقدار 72/2 از حد متوسط مخاطره پایین بوده و تاثیر ات چندانی بر توسعه گردشگری شهرستان نیر ندارد. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود با توسعه در بخش‌های احتمالی خطر می‌توان احتمالات خطر در جهت توسعه ژئوتوریسم را به حداقل رساند تا منجر به توسعه صنعت توریسم در شهرستان نیر شود. بنابراین بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می‌شود با توسعه رفاهی، اقتصادی، بهداشتی، زیرساختی و حقوقی در سال‌های آتی منجر به پیشرفت روزافزون صنعت ژئوتوریسم در سطح شهرستان نیر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Akbari, M., Bustan Ahmadi, Ansari, M., & Sohrabi. 1401. Assessing the position of Islamic countries in terms of global travel and tourism competitiveness indicators using the MABAC technique, Regional Planning Scientific Quarterly, Volume 12, Number 45, pp. 1-18. (in persian)
Asghari Saraskanroud, P. & Nazaft Tekle, B. (2019). evaluation of geotourism potential and analysis of competitiveness of geotourism areas of Sarein city, Geographical Research, No. 137, 203-194 (in persian)
Asgranjad Nouri, B., Nemati, V., Fani, M., & Saebnia, S. (1401). Learning from children's tourism in the sustainable development of tourism: the moderating role of family demographic characteristics. Tourism and Development, 11(4), 1-18. (in persian)
Ayashi, A. 2013. Assessing the level of risk in the development process of tourism systems (case study: Khorramabad city). Master's thesis, Faculty of Geography, University of Tehran. (in persian)
Aydin, G. & Karamehmet, B. (2017). Factors affecting health tourism and international health-care facility choice, International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. 11, 16-36.
Ebrahimi, A., Mokhtari, D. & Raushiti, S. (1400). Evaluation of the role of developed karstic resources in the geotourism capabilities of Kamiyaran city, Quantitative Geomorphology Research, No. 39, pp. 1-18.(in persian)
Esfandiari, Darabad, F., Nazaft Takele, B., Hassanzadeh, M., & Pasban, A.M. (1401). evaluation and analysis of tourism potential and competitiveness of Ardabil province using Paulova model and Hadzik dynamic model (case study: Heer, Khalkhal, Sarein), Environmental Studies Quarterly, Volume 7, Number 3, pp. 5188-5201. (in persian)
Fakhari, S. (2013). geomorphological modeling for sustainable development (case study: proposed geoparks in Damavand region), doctoral thesis, supervisor, Ezzatullah Qanawati, Khwarazmi University. (in persian)
Hossam, M. (2015). measuring the attitude of the host community to the economic, social and environmental effects of tourism development. Case study: villages of Larijan district, Amel city, year 6, number 21, pp. 45-60(in persian)
Khodayi, Y., Garger, B. & Sarwar, R. (1401). Urban tourism is a new approach to urban regeneration (case study of Zanjan city), Zagros Vision Geography and Urban Planning Quarterly, Volume 14, Number 52, pp. 49-81. (in persian)
Lai LS, To WM. (2015). Content analysis of social media: A grounded theory approach. Journal of Electronic Commerce Research,.16, 125-138.
Lee, J. & Kim, H.-b. (2015). Success factors of health tourism: cases of Asian tourism cities, International Journal of Tourism Cities. 1. 3, 216-233.
Letunovska, N., Kwilinski, A., & Kaminska, B. (2020). Scientific Research In The Health Tourism Market: A Systematic Literature Review. Health Economics and Management Review. 1.8-19.
Moghimi, A., Zare Ahmedabad, M., & Mokhtari, D. (1401). evaluating the ability of geomorphological forms resulting from Tabriz fault activity in the development of geotourism using the Paniza method, Urban and Regional Policy, Volume 1, Number 1, pp. 1-13. (in persian)
Monavari, S.M. & Feraidoni, A. (2008). Kakarza regional talent identification for evaluation of ecological tourism with the help of GIS, the fourth national conference of environmental strategies and improve them, pp: 27- 31
Nemati, V., Ebrahimpour, H., Marzban, S., & Nazaft Tekle, B. (1401). Evaluation of factors affecting the development of health tourism in Tehran province with a future research approach, Environmental Studies Quarterly, Volume 7, Number 4, pp. 5756-5746. (in persian)
Nilashia, B., Sarminah, S., Abdul Manafd, A., Ahmadie. H. A. & Rashidf, T. (2019). Factors influencing medical tourism adoption in Malaysia: A DEMATELFuzzy TOPSIS approach, Computers & Industrial Engineering 137, 53-67.
Rahimi, M., Henry, F. & Rumyani, A. (1401). Planning and foresight of sustainable development of tourism in Khuzestan province, Regional Planning Scientific Quarterly, Volume 12, Number 45, pp. 51-66. (in persian)
Rusta, A. (1401). Explaining the effects of tourists' experience and motivation in urban areas on tourists' satisfaction and loyalty (case study: Kish and Qeshm tourist areas), Regional Planning Scientific Quarterly, Volume 12, Number 45, pp. 211-228. (in persian)
Taheri, K., Hosseini, A. & Amiri, A. (1401). Investigating the consequences of tourism activities on natural ecosystems. Geography and Human Relations, 5(1), 369-382. (in persian)
Zamanzadeh, S. M., Qadiri Masoom, M., Faraji Sokbar, H. & Vaezi., H. (2015). Investigating the impact of hazards on the development of tourism in Sarein city. Geography and Environmental Hazards, No. 20, 151-135. (in persian)
Zandmghaddam, M. R. (2008). examining the capabilities of Dasht Kavir as a Geopark of Central Iran and its role in the sustainable development of Semnan Province, Amash Mohit Geographical Journal, Year 2, Number 6, pp. 1-20. (in persian)
Zeng, B. & Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism management perspectives, 27-36.