مروری بر روش‌های ارزیابی چرخه عمر مفید ساختمان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری ،دانشکده هنرو معماری،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادگروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف مروری بر مقالات منتشر شده در خصوص روش‌های ارزیابی چرخه عمر نوشته‌شده است. تمرکز اصلی بر محدودیت ها و پیشرفت‌های روش‌شناختی در مقالات منتشر‌شده است که در حقیقت پایه‌ای برای تحقیقات بعدی بر روی خلاهای موجود در ادبیات تحقیق باشد. با توجه به رابطه تنگاتنگ صنعت ساختمان و آلودگی محیط‌زیست توجه به اثرات محیط‌زیستی دارای اهمیت است. در حال حاضر، روش ارزیابی چرخه زندگی (LCA) یکی از ابزارهای اندازه‌گیری نسبتاً جدید است که قادر به ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و اجرای آن در صنعت ساختمان است. LCA به عنوان تجزیه و تحلیل سیستماتیک فرآیندها و محصولات صنعتی با بررسی جریان انرژی و مصرف مواد، زباله‌های آزاد شده در محیط‌زیست و اندازه گیری و ارزیابی گزینه‌های بهبود محیط‌زیستی تعریف شده است. هدف این مقاله بررسی روش‌های LCA و مراحل و موارد موثر بر محیط و بررسی اهداف و محدودیت‌های موجود است. مطالعات نشان‌دهنده آن است که تا کنون چرخه عمر بیشتر برای ساختمان‌های انرژی صفر و در مقیاس شهری مورد استفاده قرار گرفته و کمتر از آن برای ارزیابی ساختمان‌های مسکونی در مقیاس شهری که مورد استفاده عموم است استفاده شده است. این ابزار می‌تواند در ساختمان‌های مسکونی و همچنین برای پروژه‌های بازسازی که به منظور مقاوم‌سازی ساختمان در مقابل مصرف انرژی است به کار رود. این امر مستلزم مشخص شدن پارامترهای موثر و اطلاعات لازم برای آنالیز گسترده آنها می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


Allouhi, A.; El Fotuih, Y.; Kousksou, T.; Jamil, A.; Zeraouli, Y. & Mourad, Y. 2015. Energy consumption and efficiency in buildings: current status and future trends. J. Clean. Prod. 109 (16), 118e130.
Amini Toosi, H.; Lavagna, M.; Leonforte, F. Del Pero, C. & Aste, N. 2020. Life Cycle Sustainability Assessment in Building Energy Retrofitting: A Review.Sustainable Cities and Socity, 60. 102248.
Aste Niccolò, N.; Caputo, P.; Buzzetti, M. & Fattore, M. 2016. Energy Efficiency in Buildings: What Drives the Investments? The Case of Lombardy Region. Sustainable Cities and Society, 20, 27–37. (November 27, 2019)
Asif, M.; Muneer, T. & Kelley, R. 2007. Life cycle assessment: a case study of a dwelling home in Scotland. Build. Environ; 42(3):1391–4.
Blengini, GA. & Di Carlo, T. 2010 The changing role of life cycle phases, subsystems and materials in the LCA of low energy buildings. Energy Build; 42 (6):869–80
Beccali, M.; Cellura, M.; Fontana, M.; Longo, S. & Mistreatta, M. 2013. Energy Retrofit of a Single-Family House: Life Cycle Net Energy Saving and Environmental Benefits. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 283–293. (December 6, 2018)
Chidiac, S. E., Catania, E. J. C., Morofsky, E. & Foo, S. 2011. A Screenin Methodology Forimplementing Cost Effective Energy Retrofit Measures in Canadian Office Buildings. Energy and Buildings 43(2–3), pp: 614–20.
Fava, J.; Baer, S. & Cooper J. 2009. Increasing demands for life cycle assessments in North America,.journal of industrial energy, , Yale University, vol. 13(4), pages 491-494, August.;13(4):491–4
Fay, R.; Treloar, G.; Iyer-Raniga U. 2000 Life-cycle energy analysis of buildings: a case study. Build. Res. Inf; 28(1): 31–41.
Hamdy, M., Hasan, A. & Siren, K. 2013. A Multi-Stage Optimization Method for CostOptimal and Nearly-Zero-Energy Building Solutions in Line with the EPBDRecast. Energy and Buildings 56, pp:189–203.
Iyer-Raniga, U. &Wong JPC. 2012 Evaluation of whole life cycle assessment for heritage buildings in Australia. Build. Environ; 47(0):138–49 (Jan
Ingrao, C.; Messineo, A.; Beltramo, R.; Yigitcanlar, T. & Ioppolo, G. 2018. How Can Life Cycle Thinking Support Sustainability of Buildings? Investigating Life Cycle Assessment Applications for Energy Efficiency and Environmental Performance. Journal of Cleaner Production, 201, 556–569
International Energy Agency (IEA). 2013. Technology Roadmap. Energy Efficent Building Envelopes. Oecd, 68.
Jafari, A., Valentin, V., & Russell, M. 2016. Sensitivity Analysis of Factors Affecting Decision-Making for a Housing Energy Retrofit: A Case Study (May 2016)1254–1263
Jafari, A. & Valentin, V. 2015. Decision-Making Life-Cycle Cost Analysis Model for Energy-Efficient Housing Retrofits. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 6(3), 173–187
Kurnitski, J. Saari, A.; Kalamees, T.; Vuolle, M.; Niemelä, J.; & Tark, T. 2013. Cost Optimal Andnearly Zero Energy Performance Requirements for Buildings in Estonia. EstonianJournal of Engineering 19(3), pp: 183–202
Kim, H.; Stumpf, A. & Kim, W. 2011. Analysis of an Energy Efficient Building Designthrough Data Mining Approach. Automation in Construction 20(1), pp:37– 43.
Mithraratne, N. & Vale, B. 2004 Life cycle analysis model for New Zealand houses,. Build. Environ; 39(4):483–92
Mirabella, N. et al. 2018. Strategies to Improve the Energy Performance of Buildings: A Review of Their Life Cycle Impact. Buildings, 8(8), 105. (December 14, 2018)
Ortiz-Rodríguez, O.; Castells, F. & Sonnemann, G. 2010. Life cycle assessment of two dwellings: one in Spain, a developed country, and one in Colombia, a country under development. Sci. Total Environ; 408(12):2435–43
Sartori, I. & Hestnes AG. 2007 Energy use in the life cycle of conventional and low energy buildings: a review article. Energy Build; 39(3):249–57.
Song, K.; Ahn, Y.; Ahn, J. & Kwon, N. 2019. Development of an Energy Saving Strategy Model for Retrofitting Existing Buildings: A Korean Case Study. Energies, 12(9)
Singh, A., Berghorn, G., Joshi, S. & Syal, M. 2011. Review of life-cycle assessment applications in building construction. Journal of Architectural Engineering; 1:15–23.
SDSN & FEEM. 2019. Roadmap to 2050: A Manual for Nations to Decarbonise by MidCentury
Thormark, C. 2002. A low energy building in a life cycle–its embodied energy, energy need for operation and recycling potential. Build. Environ; 37(4):429–35.
Van Ooteghem, K. & Xu, L. 2012. The life-cycle assessment of a single-storey retail building in Canada. Build. Environ; 49(0):212–26 (Mar).
Wu, J-G., Meng, X-Y., Liu X-M., Liu, X-W., Zheng, Z-X., Xu, D-Q., Sheng, G-P. & Yu H-Q. 2010. Life cycle assessment of a wastewater treatment plant focused on material and energy flows. Environ. Manage; 46(4):610–7.