بررسی راهکارهای توسعه دانش، نگرش و رفتار محیط‌‌زیستی دانش‌‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌‌آموزان پایه دوازدهم در شهر گرگان)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشاسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران

2 دانشیار گروه محیط‌‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

10.22034/eiat.2023.193727

چکیده

تنوع‌زیستی و محیط طبیعی به دلیل سوءاستفاده بیش از حد توسط انسان‌‌ها و سیاست‌‌های اقتصادی، غالباً اثرات منفی زیادی در سراسر جهان متحمل شده است. برخی محققان ادعا کرده‌‌اند که حل این مسئله ممکن است در بررسی و درک درست دانش، نگرش و رفتار انسان نسبت به محیط باشد. در این مطالعه، تاثیر عوامل اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌‌های محیط‌‌زیستی بر توسعه دانش محیط‌‌زیستی دانش‌‌آموزان بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش‌‌آموزان پایه دوازدهم شهر گرگان بوده است که در آن با استفاده از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای و به کمک پرسشنامه 281 دانش‌‌آموز مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر آن است که دانش محیط‌‌زیستی اکثر دانش‌‌آموزان در سطح متوسط قرار دارد. متغیرهای جنسیت، شرکت در برنامه غذارسانی به حیوانات، نوع مدرسه دانش‌‌آموزان، منابع اطلاعاتی مورد استفاده، رشته تحصیلی، تعداد مشارکت در برنامه غذارسانی به حیوانات و تعداد مشارکت در برنامه نهال‌‌کاری در سطح دانش محیط‌‌زیستی دانش‌‌آموزان موثر است و تاثیر سایر متغیرها اثراتی قابل توجهی ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آزادخـانی، پ. سـادات‌‌نژاد، م. و شـرفخـانی، م. (1397). بررسـی آموزش زیست‌‌محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط‌‌زیست دانش‌‌آموزان
دبیرستان‌‌های دخترانه شهر ایلام. فصلنامه انسان و محیط‌‌زیست، (44): 139-153.
اسدی، م. نقی‌‌زاده، م. مظلومی، س. و غضنفری، ز. (1397). بررسی دانش، نگرش و رفتارهای مسئولانه زیست‌‌محیطی دانش‌‌آموزان دختر مدارس متوسطه اول. نشریه پایش. سال هفدهم، شماره ششم 17(6): 677-686.
رمضانی قوام‌‌آبادی، م. (1391). بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط‌‌زیست در ایران: ضرورت‌‌ها و تنگناها.  فصلنامه راهبرد، 21(65): 257-233.
سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان گلستان (1392): سالنامه آماری استان گلستان.
صالحی، ص. و قائمی اصل، ز. (1392). بررسی رابطه آموزش زیست‌‌محیطی و رفتار حفاظت از محیط‌‌زیست ( مورد مطالعه: دانش‌‌آموزان دبیرستان‌‌های دخترانه شهر بابل). فصلنامه آموزش محیط‌‌زیست و توسعه پایدار، 1(3): 79-67.
صفایی، س. میرکریمی، س. عقیلی، س. سروستانی، ا. و سعیدی، س. (1396).  بررسی نگرش و دانش محیط‌‌زیستی دانش‌‌آموزان پایه ششم، هفتم و هشتم در محیط‌‌های شهری و روستایی (مطالعه موردی: قزوین)، پژوهش‌‌های محیط زیست، 8(15): 179-192.
علوی‌‌پور، ف. کریمی، س. یزدانیان، ح. و وحیدیان، ع. (1395).سنجش دانش و نگرش محیط‌‌زیستی دانش‌‌آموزان روستایی (نمونه مطالعه شده: منطقه طرقبه و شاندیز)، 7(4): 687-672.
میردامادی، م. باقری ورکانه، ع. و اسمعیلی، س. (1389). بررسی میزان آگاهی دانش‌‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط‌‌زیست. علوم و تکنولوژی محیط‌‌زیست، 12(1): 216-201.
ندرلو، س. و شمس، ع. (1396). بررسی دانش و نگرش محیط‌‌زیستی دانشجویان دانشگاه زنجان. علوم و تکنولوژی محیط‌‌زیست، 19(4): 557-546.
Ahmad, J., Noor, S. & Ismail, N. (2015). Investigating Students’ Environmental Knowledge, Attitude, Practice and Communication. 11(16): 284- 293.
Bayaah, S.N., Juhdi, N. & Awadz, A.S. (1999). Examination of Environmental Knowledge and Perceived Pro-Environmental Behavior among Students of University Tun Abdul Razak, Malaysia. International Journal of Multidisciplinary Thought. 1(1): 328-342.
Bozoglu, M., Bilgic, A., Topuz, B. & Ardali, Y. (2016). Factors Affecting the Students’ Environmental Awareness, Attitudes and Behaviors in Ondokuz Mayis University, TURKEY. Fresenius Environmental Bulletin. 25(4): 1243-1257.
CYNK, K. (2017). The State of the Environmental Awareness of Students From Poland, Slovakia And Ukraine. Civil and Environmental Engineering Reports. 21-37.
Erhabora, N. & Dona, J. (2016). Impact of Environmental Education on the Knowledge and Attitude of Students towards the Environment. 11(12): 5367-5375.
Keles, O. (2011). Evaluation of primary school students’ thought about and behaviors and attitudes towards environment. Social and Educational Studies. 343-358.
Lopez, J. & Malay, C. (2019). Awareness and Attitude towards Climate Change of Selected Senior High Students in Cavite, Philippines. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research. 7(2): 56-62.
Naquin, M., Cole, D., Bowers, A. & Walkwitz, E. (2011). Environmental Health Knowledge, Attitudes and Practices of Students in Grades Four through Eight. Journal of Research. 6(2): 45-50.
Verma, G. & Dhull, P. (2017). Environmental Education