بررسی میزان تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی ( نمونه موردی: شهر سنندج)

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران،

2 گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

10.22034/eiat.2022.193739

چکیده

سوانح و مخاطرات طبیعی به دلیل شدت و زمان کوتاه اثر گذاری بر اجتماعات بشری تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه‌ریزان و مدیران شهری در سال‌های اخیر شده‌اند. از این رو تاب‌آوری، به‌عنوان رویکرد و روشی مناسب در جهت کاهش خطرات حاصل از بحران‌ها و مخاطرات، به عنوان رویکرد پژوهش حاضر انتخاب شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی در شهر سنندج می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل می‌باشد که روش آن میدانی و پیمایشی محسوب می‌شود. داده های کمی (با مقیاس فاصله‌‌ای- نسبی) که از این طریق به دست آمد در قالب پنج شاخص (کالبدی، نهادی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی) و از طریق مدل ارزیابی AHP فازی تحلیل شد؛ به منظور ترسیم افتراق فضایی شاخص‌های تاب آوری از تکنیک waspas بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد بر اساس هدف، شاخص نهادی رتبه یک با وزن ۲۴۹/۰ را به خود اختصاص داده است. رتبه‌های بعدی به ترتیب به شاخص‌های طبیعی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی تعلق می‌گیرد. منطقه پنج در رتبه اول، منطقه یک در رتبه دوم، منطقه جهار در رتبه سوم، منطقه دو در رتبه جهارم و منطقه سه در رتبه پنجم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی دهرشید، ع. (1396). تبیین تحولات اقتصاد فضای ناحیه پیراشهری سنندج، رساله دکتری دانشگاه خوارزمی تهران، استاد راهنما دکتر محمد تقی رهنمایی و دکتر حسن افراخته
بمانیان، م. ر.، پورجعفر، م. ر. و محقق دولت آبادی، ز. 1392. اصول و معیارهای طراحـی سـاماندهی رود – دره‌های فصلی؛ نمونه موردی: رود - دره فصلی ورودی شهرستان کرج، مجله مدیریت شهری، دوره ،20شماره ،1صـص. -278.259
صفایی، ا.، شریعت پناهی، م.، باهک، ب.، رنجبر، م. و آزاد بخت، ب. (1401). تحلیل تاب آوری مناطق روستایی دربرابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان گلپایگان)، فصلنامه روستا و توسعه پایدار فضا، دوره 3، شماره 4، صص 115-99.
نصراللهی‌نیا، ا.، مومنی، م.، صابری، ح. و احمدی، ف. (1400). ارزیابی تاب‌آوری و مؤلفه‌های آن در برابر مخاطرات طبیعی مطالعه موردی : شهر ایلام، فصلنامه شهر پایدار، دوره 4، شماره 1، صص 123-105.
Aksha, S.K. & Emrich, C.T. (2020). Benchmarking Community Disaster Resilience in Nepal, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, https://doi.org/10.3390/ ijerph17061985.
Asadzadeh, A., Kotter, T., Salehi, P. & Birkmann, J. (2017). Operationalizing a concept: the systematic review of composite indicator building for measuring community disaster resilience, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol 25, 147–162, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.09.015.
Beccari, B. (2016). A comparative analysis of disaster risk, vulnerability and resilience composite indicators, PLoS Currents 8 https://doi.org/10.1371/currents. dis.453df025e34b682e9737f95070f9b970.
Bruneau, M. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities, Earthq. Spectra, Vol 19 (4), 733–752.
Campanella, T.J. (2006). Urban resilience and the recovery of New Orleans, J. Am. Plan. Assoc. 72 (2), 141- 146
Chen, Shuquan, Rohini Bagrodia, Charlotte C., Pfeffer, Laura Meli, & George Bonanno, A. (2020), Anxiety and resilience in the face of natural disasters associated with climate change: A review and methodological critique, Journal of Anxiety Disorders,Vol 76, 102297, https://doi.org/10.1016/ j. janxdis.2020.102297
Cutter, S.L. (2016). Resilience to what? Resilience for Whom? John Wiley & Sons, Ltd, https://doi.org/10.1111/GEOJ.12174@10.1111/(ISSN)1475-4959. VULNERABILITY- RESILIENCE- ADAPTATION.
Cutter, S.L. (2016). The landscape of disaster resilience indicators in the USA, Nat. Hazards, Vol 80, 741–758, https://doi.org/10.1007/s11069-015-1993-2.
Cutter, S.L., Ash, K.D. & Emrich, C.T. (2014). The geographies of community disaster resilience, Global Environ. Change, Vol 29, 65–77, https://doi.org/10.1016/j. gloenvcha.2014.08.005.
Geis, D.E. (2000). By design: the disaster resistant and quality-of-life community, Nat. Hazards Rev. 1 (3) 151–160.
Godschalk, D.R. (2003). Urban hazard mitigation: creating resilient cities, Nat. Hazards Rev. 4 (3) 136–143.
Hamilton, W. (2009). Resilience and the city: the water sector, Proc. Inst. Civil Eng. Urban Des. Plann. 162 (3), 109–121.
Khazai, B., Bendimeard, F., Cardona, O., Carreno, M.C., Barbat, A. & Burton, C. (2015). A Guide to Measuring Urban Resilience: Principles, Tools and Practice of Urban Indicators, Undefined.,
Index, C.R. (2014). City Resilience Framework, The Rockefeller Foundation and ARUP,
Lamond, J.E. & Proverbs, D.G. (2009). Resilience to flooding: lessons from international comparison, Proc. Inst. Civil Eng. Urban Des. Plann. 162 (2), 63–70.
Lhomme, S. (2011).Urban technical networks resilience assessment, Des. Anal. Rock Mech. 109
Munich, Re. (2018). MRNatCatSERVICE-Tool Methodology.
National Research Council, Disaster Resilience: A National Imperative, National Academies Press, Washington, DC. 2012. https://doi.org/10.17226/13457.
Norris, F.H., Stevens, S.P., Pfefferbaum. B. K., Wyche, F. & Pfefferbaum, R.L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness, Am. J. Community Psychol.Vol 41, 127–150, https://doi. org/10.1007/s10464-007-9156-6.
Ostadtaghizadeh, A., Ardalan, A., Paton, D., Jabbari, H. & Khankeh, H.R. (2015). Community disaster resilience: a systematic review on assessment models and tools, PLoS Currents, Vol 7 https://doi.org/10.1371/currents.dis. f224ef8efbdfcf1d508dd0de4d8210ed.
Parsons, S., Reeve, M., McGregor, I., Marshall, J., Stayner, G. R., McNeill, J., Hastings, P. & Glavac. (2020). The Australian Natural Disaster Resilience Index: A System for Assessing the Resilience of Australian Communities to Natural Hazards,. Melbourne, https://www.bnhcrc.com.au/research/resilienceindex.
Scherzer, S., Lujala, P. & Rød, J.K. (2019), A community resilience index for Norway: an adaptation of the Baseline Resilience Indicators for Communities (BRIC), International Journal of Disaster Risk Reduction 36 101107, https://doi. org/10.1016/j.ijdrr.2019.101107
Sharifi, A. (2016). A critical review of selected tools for assessing community resilience, Ecol. Indicat. Vol 69, 629–647, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.05.023.
Sharifi, A. & Yamagata, Y. (2016). On the suitability of assessment tools for guiding communities towards disaster resilience, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol 18, 115–124, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.06.006.
Singh-Peterson, L., Salmon, P., Goode, N. & Gallina, J. (2014), Translation and evaluation of the baseline resilience indicators for communities on the sunshine Coast, Queensland Australia, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol 10, 116–126, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2014.07.004.
Thornbush, M. (2013). Sustainable cities targeted by combined mitigation–adaptation efforts for future-proofing, Sustain. Cities Soc.Vol 9, 1–9.
Wardekker, Arjan. (2021). Contrasting the framing of urban climate resilience, Sustainable Cities and Society, Vol 75, 103258. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103258
Serdar, Z., Muammer Koç, M., & Sami G. Al-Ghamdi. (2022). Urban Transportation Networks Resilience: Indicators, Disturbances, and Assessment Methods, Sustainable Cities and Society, Vol 76, 103452, https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103452