تاثیر عملکرد پایداری در حوزه اجتماعی، محیط‌زیستی، حاکمیتی و مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 دانشیار گروه حسابداری ، دانشکده علوم اداری ، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

10.22034/eiat.2023.193740

چکیده

هدف از پژوهش پیش رو بررسی تاثیر عملکرد پایداری در حوزه اجتماعی، محیط‌زیستی، حاکمیتی و مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بخش صنعت و معدن بورس اوراق بهادار تهران است که داده‌های آن‌ها در دسترس باشد؛ بنابراین داده‌های موردنظر برای 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 1390 تا 1400 گردآوری و تجزیه‌- تحلیل‌ شده است. پژوهش حاضر از نظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدلال‌های قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که ابعاد مالی و غیر‌مالی پایداری شرکت (نمره عملکرد اجتماعی (SOC)، حاکمیتی (GOV)، اخلاق (ETH)، محیط‌زیستی (ENV) و اقتصادی (ECO) بر کارایی سرمایه‌گذاری تاثیر معناداری دارد و همچنین رابطه معناداری بین تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه ابعاد مالی و غیر‌مالی پایداری شرکت و کارایی سرمایه‌گذاری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اعتمادی، ح.، امیرخانی، ک. و محبت ‌رضایی. (1390). محتوای ارزشی افشای اجباری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، شماره 13. ص 252-235.
امین، و. و صالح‌نژاد، س. ح. (۱۳۹۹). تاثیر عملکرد پایداری شرکتی بر ارزش‌افزوده اقتصادی در طی چرخه عمر شرکت. مجله علمی دانش حسابداری مالی، دوره ۷، شماره ۲.
بنی‌مهد، ب.، طالب‌نیا، ق. و ازوجی، ح. (1388). بررسی رابطه بین عملکرد محیط‌زیستی و عملکرد مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 1(3)، 149-174.
پورغلامی دافچاهی، غ. ح.، صمدی لرگانی، م.، علی‌خانی، ر.، پورعلی، م. ر. (1402). ارزیابی کیفیت افشای پایداری و تاثیر آن بر عملکرد پایداری مبتنی بر تئوری مشروعیت. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 2، صص 275-396.
تقی‌زاده‌خانقاه، و. و زینالی، م. (1395). بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر کارایی سرمایه‌گذاری و نوآوری. مجله حسابداری سلامت، ص 27-1.
حاجیها، ز.، و قربانی، ا. (1400). تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رتبه بندی اعتباری شرکت‌ها با توجه به نقش تعدیلی نوسان پایین به بالای بازده سهام. مجله دانش حسابداری، شماره 2، صص 105-121.
جلالیان لرکی، ر.، باورصاد، ب.، علیزاده، ص. (1400). بررسی رابطه مدیریت سبز و عملکرد پایدار (عملکرد اقتصادی، عملکرد محیط‌زیستی و عملکرد اجتماعی): مورد مطالعه شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی. فصلنامه علمی پیشرف های مالی و سرمایه‌گذاری، صص 1-32.
خدائی‌وله‌زاقرد، م. و یحیایی، م. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره پنجم، تابستان 89.
ساعدی، ر. و دستگیر، م. (1396). تاثیر ضعف کنترل‌های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 4.
صفری‌گرایلی، م. و رعنایی، ف. (1396). بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری و تاثیر ساختار سررسید بدهی‌ها بر این رابطه. مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره 16: 83-98.
فروغی، د.، امیری، ه. و ساکیانی، ا. (1395). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 21.
معصومی، س. ر. و همکاران. (1396). شناسایی متغیرهای موثر بر میزان گزارشگری پایداری شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، سال هجدهم، شماره 70، بهار 97.
مهرانی، س. و نوروزی، س. (1394). بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ارزش شرکت و مدیریت سود. مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، دوره‌ی دوم، شماره‌ی سوم.
نوری‌زاده، ر. (1393). ارتباط بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
نعمتی، ع.، کریمی، م. و وحیدی‌مولوی، ر. (1395). بررسی روش‌های تامین مالی با رشد سودآوری شرکت‌های صنایع داروئی در ایران. اقتصاد مالی، 10(36)، 51-72.
نمازی، م. و مقیمی، ف. (1397). تاثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‎ها در صنایع مختلف. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 2، صفحه 310-289.
Al-Hiyari, A., Iyanda Ismail, Abdussalaam Chakib Kolsi, Mohamed & Oyewumi Hassan Kehinde. (2023). Environmental, social and governance performance (ESG) and firm investment efficiency in emerging markets: the interaction effect of board cultural diversity. Corporate Governance, Vol. 23 No. 3, pp. 650-673.
Ball, R. & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss ecognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, Vol. 39 No. 1, pp. 83-128.
Brazel, J., K. Jones, & Zimbelman, M. (2009). Using nonfinancial measuresto assess fraud risk. Journal of Accounting Research. 47 (5): 1135-1166.
Biddle, G.C., Hilary, G. & Verdi, R.S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency?. Journal of Accounting and Economics, Vol. 48 Nos 2/3, pp. 112-131.
Chen, F., Hope, O., Li, Q. & Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, Vol. 86 No. 4, pp. 1255-1288.
Dai, Lixin, Li, Sitong (2023). The Impact of Environmental Regulatory Instruments on Firm Investment Efficiency: Evidence from Chinese Listed Heavy Polluters. Environ. Stud. Vol. 32, No. 5, 1-14
Dechow, P.W. Ge & C. Schrand. (2010). Understanding earnings quality: a review proxies, their determinants and their consequences, Journal of Accounting Economics, Vol. 50, pp. 344-401.
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics. Vol. 3, No. 3, pp 183-199.
Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. The Accounting Review, Vol. 77 No. s-1, pp. 35-59.
Gomariz،F.C &Ballesta، J. (2014). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency، Journal of Banking & FinanceVolume 40, March 2014, Pages 494-506.
Kucukbay, F., & Surucu, E. (2019). Corporate sustainability performance measurement based on a new multicriteria sorting method. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(3), 664-680.
Lev, B. Radhakrishnan, S. & Zhang, W, (2009). Organization Capital, Abacus, 45(3), 275–298.
Mercedes Rodríguez-Fernández (2015). Social Responsibility and Financial Performance: The Role of Good Corporate GovernanceMercedes.Business Research Quarterly 19 (2) DOI:10.1016/j.brq.2015.08.001.
Maizatulakma, A., Noradiva, H., Mohd Helmi, H., Ming- Lang, T., & Matthew, B. (2019). The Southeast Asian Haze: the quality of environmental disclosures and firm performance. Journal of Cleaner Production, 1-23
Martinez, Jennifer., Sanchez, Isabel., Ballesteros, Beatriz. (2015). Effect of financial reporting quality on sustainability information disclosure. Corporate social responsibility and environmental management, Vol. 22, pp 45-64
Myers S.C., & Majluf, N.S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have. Journal of Financial Economics,13; (2).
Nnamani, J.N., Onyekwelu, U.L., & Ugwu, O.K. (2017). Effect of sustainability accounting and reporting on financial performance of firms in Nigeria brewery sector. European Journal of Business and Innovation Research, 5(1), 1-15.
Omoloso, O., Wise, W.R., Mortimer, K., & Jraisat ,L. (2020). Corporate sustainability disclosure: A leather industry perspective. Emerging Science Journal, Vol.4, No.1, 44-51
Rezaee, Z., & Tuo, L. (2017). Voluntary disclosure of non-financial information and its association with sustainability performance. Advances in Accounting, 39, 47-59
Sadok El Ghoul, Aymen Karoui, (2017). Does corporate social responsibility affect mutual fund performance and flows?,Journal of Banking & Finance,Volume 77,Pages 53-63,https://doi.org/10.1016/ j.jbankfin.2016.10.009.
Salehi, M., Arianpoor, A., &. Naghshbandi, N. (2021). The relationship between managerial attributes and firm risk-taking. The TQM Journal.
Uyar, A., & Kuzey, C. (2016). Determinants of sustainability reporting and its impact on firm value: Evidence from the emerging market of Turkey. Journal of Cleaner Production, 143, 27-39
Vu, Thu Minth Thi. (2020). Stock price co-movement and firm’s ownership structure in emerging market. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business 7: 107–15
Zhang, J. J., Luo, Y. H., & Ding, X. H. (2022) Can green credit policy improve the overseas investment efficiency of enterprises in China? Journal of Cleaner Production. 340, 130785.