نویسنده = مریم کبیری هندی
نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 17-29

مریم کبیری هندی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ افشین دانه کار