امکان‌سنجی تغذیه‌ی‌ دو رقم گوجه‌فرنگی با استفاده از ویناس در کشت هیدروپونیک

نویسندگان

دانشگاه آزاد اهواز

چکیده

ویناس ماده زاید حاصل از صنعت الکل‌سازی بوده که در حال حاظر به عنوان یک معضل محیط زیست شناخته می‌شود. این پژوهش به منظور بررسی امکان استفاده از ویناس به عنوان محلول غذایی در کشت گوجه‌فرنگی در شرایط هیدروپونیک در بستر شنی بر روی 2 رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای شامل ویلمورین و چری انجام شد. آزمایش بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب کاملا تصادفی با 6 سطح ویناس شامل غلظت‌های 0، 5 ،10، 15، 25 و 50 درصد و 1 تیمار شاهد از محلول غذایی کامل «کمبی» در چهار تکرار انجام شد. شاخص‌های رشدی شامل تعداد کل برگ، تعداد برگ سبز و زرد، طول و قطر ساقه، سطح برگ و برخی صفات کیفی مانند میزان کلروفیل‌های a و b ارزیابی شد. نتایج نشان داد که استفاده از ویناس اثر معنی‌داری بر روی تعداد برگ سبز و زرد، طول و قطر ساقه، همچنین سطح برگ داشت. لیکن اثر آن بر روی تعداد کل برگ و میزان کلروفیل‌های a و b معنی‌دار نبود. کاربرد ویناس در سطح 25 درصد موجب افزایش تعداد کل برگ و برگ‌های سبز به ترتیب به میزان 42 و 4/29 درصد در واریته چری شد. بیشترین تعداد برگ زرد در واریته ویلمورین مشاهده شد. طول و قطر ساقه در واریته ویلمورین 75 و 2/6 درصد و در واریته چری 8/79 و 4/4 درصد در سطح 25 درصد ویناس نسبت به شاهد افزایش یافت. بنابراین امکان استفاده از ویناس بعنوان محلول غذایی با در نظر گرفتن نوع گونه‌ی گیاهی، میزان اختلاط و آلاینده‌های احتمالی آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


الهامی فرد، م. و جعفری، س. ۱۳۸۶. اثر ویناس به عنوان منبع کود پتاسیم بر ویژگی‌های شیمیایی خاک و محصول نیشکر، دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
بهلولی، م. و دهستانی، م. ۱۳۹۵، اثر برخی از بسترهای کشت در کاهش تنش شوری گیاه همیشه بهار Calendula officinalis L.، دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان، http://www.civilica.com/Paper-ICDAN02-ICDAN02_148.html.
دلشاد، م.؛ کاشی، ع. و بابالار، م. 1384. بررسی امکان جایگزین کردن بسترهای رایج هیدروپونیک با بسترهای آلی و یافتن محلول غذایی مناسب کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد37، شماره 1­، ص 186-176.
زرین‌کمر، ف. و فرخواه، ع. س. 1384. بررسی مقایسه‌ای جنبه‌های مختلف تشریحی در سه گونه Salsola dendroides, Alhaji Persarum و Aeluropus Lagopoides تحت تأثیر تیمارهای شوری، پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 66، صفحات 56-50.
کوشافر، م.؛ خوشگفتارمنش، ا. ح.؛ معزی، ع. و مبلی، م. 1390. تأثیر کاربرد کلسیم و پتاسیم بر مصرف آب و عملکرد میوه گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک با توزیع دینامیک و غیر یکنواخت املاح، علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای، سال دوم، شماره هشتم، صفحات 23-11.
فرهنگیان کاشانی، س. 1388. مطالعه اثر تنش شوری بر میزان کلروفیل در اسپرس و یونجه، نشریه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم، دوره 5، شماره 18، صفحات 89-77.
فعالیان، ا.؛ انصاری، ح.؛ کافی، م.؛ علیزاده، ا. و مقدسی، م. 1394. اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک، نشریه پژوهش آب در کشاورزی، ب، جلد 29، شماره 4، صفحات 463-447.
محمدزاده، ا.ر. 1387. پاسخ‌های گوجه فرنگی به تنش شوری، اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی، مشهد، 189 ص.
محمدی، م.؛ لیاقت، ع. و مولوی، ح. 1389. بهینه سازی مصرف آب و تعیین ضرایب حساسیت گوجه فرنگی درشرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج، نشریه آب و خاک، جلد 24، شماره 3، صفحات 592-583.
ولی زاده، ف.؛ پوراکبر، ل.؛ براری، م. و طهماسبی، م. ۱۳۹۲. اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رویشی و کلروفیل برگ سه گونه گیاه دارویی در شرایط آب وهوایی مهران، ایلام (اسطوخودوس، به لیمو و رزماری)، اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، http://www.civilica.com/Paper-SPDSA01-SPDSA01_113.html.
Arenas, M.; C.S. Vavrina.; J.A. Cornell.; Hanlon, E.A. & Hochmuth, G. J. 2002. Coir as an alternative to peat in media for tomato transplant production. American Society for Horticultural Science, 37(2): 123-131.
Cid-Ballarin M.C., A. R. Socorro-Monzon & N. Zieslin. 1995 Changes in nutrient solution caused by volcanic cinder media of soilless greenhouse roses, in the Canary Islands, International Society for Horticultural Science, 424: 107-110.
Construction review online Company, 2017. Waste Water Treatment. Retrieve from http://construction reviewonline.com/2014/08/waste-water-treatment/,aug7.
Dinc, U.; Cevic, B. & Kaska, N.1984. A preliminary study on the effect of volcanic ash organic soil forearly production, yield and quality of tomatoes. American Society for Horticultural Science, 150: 277-282.
Gomes, j.; Rodriguez, O. 2000. Effect of Vinasse on production of Sugar Cane, Revista de la Facultad de Agronomía , 17:318-326.
Faalian, A.; Ansari, H. & Kafi M. 2011. Effects of green forage barley produced by hydroponic system on performance of feedlot steers. Journal of Agricultural Sciences and Technology, pp 375.
José Darcy dos Santos; André Luís Lopes da Silva; Jefferson da Luz Costa; Gessiel Newton Scheidt,Alessandra Cristine Novak; Eduardo Bittencourt Sydney & Carlos Ricardo Soccol. 2013. Development of a vinasse nutritive solution for hydroponics, Volume 114, 15 January, Pages 8–12.
Lichtenthaler, H.K. 1987. Chlorophyll and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Meth. Enzynol. 148, 350–382.
Madejon, E.; Lopez, R.; murillo, J.M. & Cabrera, F. 2001. Agricultural use of three (sugar-beet) vinasse composts: effect on crops and chemical properties of a Cambisol soil in the Guadalquivir river valley (SW Spain). Agriculture, Ecosystems and Environment, 84, Pages 53-65.
Omar, M.N.A.; Mostafa, A.T. & Ahmed, A. S. 2000. Concentrated vinasse as a novel diazotrophs growth medium (biovinasse inoculant) and soil conditioner to improve faba bean yield under dripping irrigation system, Proceedings of The Tenth Microbiology Conference, Cairo, Egypt, Pages 100-109.
Panahpour, E.; Gholami, A. & Davami, A. H. 2011. Influence of Garbage Leachate on Soil Reaction, Salinity and Soil Organic Matter in East of Isfahan, Advances in Environmental Biology, 5(8): 2336-2342.
Stupiello, P.; Pexe, C.A.; Monteiro, H. & Da Silva, L.H. 1985. The effect of the use of vinasse as a fertilizer on the quality of sugar cane, Proceeding of Australian Society of Sugar Cane Technologists.
Subash, M. H.; Gopal, M.; Baskar, C. & Kayalivizhi, 2002. Utilization of distillery effluent in coastal sandy soil to improve soil fertility and yield of sugarcane, International soil Science Congress, 17: oral paper no: 1980.
Water Technology. net. 2016. Muscat Wastewater Project, Governate of Muscat, Oman. Retrieve from http://www. Water-technology.net/projects/muscat.
Water Technology. net. 2016. Ringsend Wastewater Treatment Plant Upgrade Project, Ireland Retrieve from http://www. Water-technology.net/projects/ringsend-wastewater-treatment-plant-upgrade-project/.