رویکردها و شاخص‌های مختلف ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌سازگان

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

آگاهی از وضعیت آسیب‌پذیری بوم‌سازگان‌ از مهم‌ترین ابزارهای موجود برای دستیابی به‌ مدیریت پایدار منابع آب و خاک است. هم‌چنین ارزیابی آسیب‌پذیری پیش‌نیاز ‌‌ارایه راه‌کار‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی مؤثر برای به‌حداقل رساندن اثرات مخرب ناشی از آشفتگی‌های طبیعی و انسانی محسوب می‌شود. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف مرور و بررسی مطالعات گذشته در مورد آسیب‌پذیری بوم‌سازگان، جمع‌آوری و ارزیابی روش‌های مورد استفاده در این مطالعات و نیز شناسایی رویکردهای کارآمد و مؤثر برای ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌سازگان‌های طبیعی در جهان انجام شد. جمع‌بندی مطالعات انجام شده نشان داد که در مجموع 14 روش مرتبط با موضوع تخصصی برای اندازه‌گیری آسیب‌پذیری وجود دارد. با توجه به مطالعات انجام شده، نتایج نشان‌دهنده این است که غالباً بدون توجه به ‌پایداری بوم‌سازگان و درجه آسیب‌پذیری، سلامت محیط‌زیست منطقه به‌خطر می‌افتد و زیان‌های جبران‌ناپذیر فراوان دیگری در آینده به‌بار می‌آورد. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که از طریق تعیین و شناسایی عامل‌های تشدید آسیب‌پذیری، می‌توان از گسترش فعالیت‌های مخرب بوم‌سازگان‌های طبیعی و انحراف از وضعیت سلامت آن‌ها جلوگیری نمود. با بازبینی و تحلیل دقیق روش‌ها، جنبه‌های مشترک متعددی از جمله استفاده از قضاوت کارشناس، رتبه‌بندی و تولید نقشه و تلاش برای کمی‌سازی آشاخص‌ها بین اکثر روش‌ها وجود دارد. دخالت غیرمنطقی انسان در بهره‌برداری از منابع طبیعی موجب نامتعادل شدن روابط نظام‌مند بین اجزای مختلف محیط‌زیست شده است. با توجه به نوپا بودن مفاهیم و روش‌های ارزیابی آسیب‌پذیری در مقیاس حوزه آبخیز، انجام تحقیق‌های گسترده و جامع‌تری در شرایط مختلف آب و هوایی، خاکی، کاربری اراضی، زمین‌شناسی و هیدرولوژی مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


اقنوم، م.؛ فقهی، ج.؛ مخدوم، م. و جباریان امیری، ب. 1391. تعیین آسیب‌پذیری اکولوژیکی بخش پاتم جنگل خیرود با استفاده از روش عینی آسیب‌پذیری. نشریه محیط‌زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، 66(3): 245-254.
امیراحمدی، ا.؛ ابراهیمی، م.؛ زنگنه اسدی، م.ع. و اکبری، ا. 1392. بررسی آسیب‌پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS. جغرافیا و مخاطرات محیطی، 6: 37-56.
پاشانژاد، ا.؛ رفیعیان، م. و شایان، س. 1395. شناسایی پهنه‌های آسیب‌پذیر ناشی از تغییرات اکوسیستمی در سازمان فضایی (موردپژوهی: منطقه‌ی کرانه‌ی شرقی دریاچه‌ی ارومیه). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 20(3): 35-61.
حیدری‌مستعلی، س.؛ جباریان امیری، ب. و علیزاده شعبانی، ا. 1394. تعیین آسیب‌پذیری اکولوژیکی شهرستان طرقبه شاندیز با استفاده از روش عینی آسیب‌پذیری. نشریه محیط‌زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، 68(2): 213-223.
خزاعی، ن. و آذری دهکردی، ف. 1387. تحلیل توام تخریب سیمای سرزمین در حوزه آبخیز سفیدرود با استفاده از متریک‌های اکولوژیکی سیمای سرزمین. علوم محیطی، 6(2): 55-64.
دهشور، ط.؛ دانه‌کار، ا.؛ منوری، م.؛ ریاضی، ب. و خیرخواه زرکش، م. 1392. تحلیلی بر روش‌های سنجش آسیب‌پذیری در محیط زیست ساحلی. فصلنامه انسان و محیط زیست، 28: 22 ص.
رئوفی‌راد، و.ا.؛ حیدری، ق.ا.؛ آزادی، ح. و قربانی، ج. 1395. ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی-اقتصادی بهره‌برداران مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی شهرستان نطنز استان اصفهان). نشریه مرتع، 10(3): 363-348.
شمسی‌پور، ع.ا. و شیخی، م. 1389. پهنه‌بندی مناطق حساس و آسیب‌پذیری محیطی در ناحیه غرب فارس، با روش ‌طبقه‌بندی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 73: 53-68.
کرمی شاهملکی، ن.؛ بهبهانی، س.م.ر.؛ مساح بوانی، ع.ر. و خدایی، ک. 1391. مقایسه روش‌های DRASTIC، Logistic Regression  اصلاح شده و AHP- DRASTIC در بررسی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی. محیط‌شناسی، 38(4): 79-92.
مقدسی، ن.؛ پورابراهیم، ش. و آذرنیوند، ح. 1396. اولویت‌بندی، پهنه‌بندی و ارزیابی آسیب‌پذیری جهت کاهش مخاطرات محیط‌زیست (مطالعه موردی: استان البرز). فصلنامه علوم محیطی، 3(15): 220-203.
نخستین روحی، م.؛ رضایی‌مقدم، م.ح. و رحیم‌پور، ت. 1396. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل DRASTIC و SI در محیط GIS (مطالعه موردی: دشت عجب‌شیر). اکوهیدرولوژی، 4(2): 587-599.
Adger, W.N. 2006. Vulnerability. Global Environmental Change, 16(3): 268-281.
Adger, W.N.; Brooks, N.; Bentham, G.; Agnew, M, & Eriksen, S. 2004. New indicators of vulnerability and adaptive capacity. Tyndall Centre for Climate Change Research, Technical Report, 122 p.
Adriaenssens, V.; De Baets, B.; Goethals, P. & De Pauw, N. 2004. Fuzzy rule-based models for decision support in ecosystem management. Science of the Total Environment, 319: 1–12.
Ahsan, M.N. & Warner, J. 2014. The socioeconomic vulnerability index. A pragmatic approach for assessing climate change led risks–a case study in the South-Western Coastal Bangladesh. International Journal of Disaster Risk Reduction, 8: 32-49.
Alcamo, J.; Acosta-Michlik, L.; Carius, A.; Eierdanz, F.; Klein, R.; Krömker, D. & Tänzler, D. 2005. A new approach to the assessment of vulnerability to drought. Presented at Concluding Symposium of the German Climate Research Programme (DEKLIM), Leipzing, 1-5.
Alessa, L.; Kliskey, A.; Lammers, R.; Arp, C.; White, D. & Hinzman, L. 2008. The arctic water resource vulnerability index: an integrated assessment tool for community resilience and vulnerability with respect to freshwater. Environmental Management, 42: 523–541.
Alwang, J.; Siegel, P.B. & Jorgensen, S.L. 2001. Vulnerability: a view from different disciplines. Social Protection Discussion Paper No. 0115. The World Bank, Washington, 60 p.
Antonio, G.; Juan-Alfonso, B. & Jose-Manuel, N. 2003. Assessing landscape values: a proposal for a multidimensional conceptual model. Ecological Modeling, 168: 319–341.
Aretano, R.; Semeraro, T.; Petrosillo, I.; De Marco, A.; Pasimeni, M.R. & Zurlini, G. 2015. Applying ecological vulnerability to fire for effective conservation management of natural protected areas. Ecological Modeling, 295: 163–175.
Botkin, D. & Keller, E. 2009. Environmental science, earth as living planet. Sixth Edition. University of Mashhad Press, 680 p.
Boughton, D.A.; Smith, E.R. & O'Neill, R.V. 1999. Regional vulnerability: a conceptual framework. Ecosystem Health Banner, 5: 312–322.
Chandrappagari, S. & Kumar, S. 2010. Vulnerability assessment for integrated development of natural resources on watershed basis. In: Drought Prone Areas of Andhra Pradesh, India. Ecosystems Research and Development Bureau, 23–25.
De Lange, H.J.; Lahr, J.; Van Der Pol, J.J.C.; Wessels, Y. & Faber, J.H. 2009. Ecological vulnerability in wildlife. An expert judgment and multi-criteria analysis tool using ecological traits to assess relative impact of pollutants. Environmental Toxicology and Chemistry (ETC), 28: 2233–2240.
Dzeroski, S. 2001. Applications of symbolic machine learning to ecological. Ecological Modeling, 146: 263–273.
Enea, M. & Salemi, G. 2001. Fuzzy approach to the environmental impact evaluation. Ecological Modeling, 135: 131–147.
Füssel, H.M. 2007. Vulnerability: a generally applicable conceptual framework for climate change. Research. Global Environmental Change, 17: 155-167.
Goda, T. & Matsuoka, Y. 1986. Synthesis and analysis of a comprehensive lake model—with the evaluation of diversity of ecosystem. Ecological Modeling, 31: 11–32.
Golden, N.H. & Rattner, B.A. 2003. Ranking terrestrial vertebrate species for utility in biomonitoring and vulnerability to environmental contaminants. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 176: 67–136.
Halpern, B.S.; Selkoe, K.A.; Micheli, F. & Kappel, C.V. 2007. Evaluating and ranking the vulnerability of global marine ecosystems to anthropogenic threats. Conservation Biology, 21: 1301–1315.
Hamzah, K.A. & Omar, H. 2010. Vulnerability assessment of coastal zones using geospatial technologies. Ecosystems Research & Development Bureau, 14–16.
IPCC. 2001. Climate change: impacts, adaptation and vulnerability. Summary for Policymakers, WMO.
Ippolito, A.; Sala, S.; Faber, J.H. & Vighi, M. 2010. Ecological vulnerability analysis: a river basin case study. Science of the Total Environment, 408(18): 3880–3890.
Jackson, L.E.; Bird, S.L.; Matheny, R.W.; O'Neill, R.V.; White, D. & Boesch, K.C. 2004. A regional approach to projecting land-use change and resulting ecological vulnerability. Environmental Monitoring & Assessment, 94: 231–248.
Janssen, M.A.; Schoon, M.L. & Ke, W. & Börner, K. 2006. Scholarly networks on resilience, vulnerability and adaptation within the human dimensions of global environmental change. Global Environmental Change, 16: 240–252.
Kabera, T. & Zhaohuri, L. 2008. A GIS based DRASTIC model assessing groundwater in shallow aquifer in Yuncheng Basin. Shanxi, China, Research Journal of Applied Science, 2(3): 195–205.
Kangas, J.; Store, R.; Leskinen, P. & Mehtätalo, L. 2000. Improving the quality of landscape ecological forest planning by utilizing advanced decision-support tools. Forest Ecology Management, 132: 157–171.
Katta, B.; Walid, A.F. & Al Charideh, A.R. 2010. Groundwater vulnerability assesment for the banyas catchment of the Syrian coastal area using GIS and the risk method. Jornal of Environmental Management, 91: 1103–1110.
King, J.G. & Sanger, G.A. 1979. Oil vulnerability index for marine oriented birds. In: Bartonek JC, Nettleship DN, Editors. Conservation of Marine Birds of Northern North America: Wildlife Research Report 11.Washington DC, Fish & Wildlife Service, 227–239.
Luedeling, E.; Muthuri, C. & Kindt, R. 2013. Ecosystem vulnerability to climate change: a literature review. World Agroforestry Centre, Nairobi, Kenya, 162 p.
Metzger, M. & Schröter, D. 2006. Towards a spatially explicit and quantitative vulnerability assessment of environmental change in Europe. Regional Environmental Change, 6: 201–216.
Mirhosseini, M.; Farshchi, P.; Noroozi, A.A.; Shariat, M. & Aalesheikh, A.A. 2018. Changing land use a threat to surface water quality: a vulnerability assessment approach in Zanjanroud Watershed, Central Iran. Water Resources, 45(2): 268–279.
Nobre, R.C.M.; Rotunno Filho, O.C.; Mansur, W.J.; Nober, M.M.M. & Cosenza, C.AN. 2007. Groundwater vulnerability and risk mapping using GIS. Modeling and a Fuzzy Logic Tool. Journal of Contamination Hydrology, 94: 277–292.
Paavola, J. 2008. Livelihoods, vulnerability and adaptation to climate change in Morogoro, Tanzania. Environmental Science & Policy, 11(7): 642–654.
Park, Y.S.; Chon, T.S.; Kwak, I.S. & Lek, S. 2004. Hierarchical community classification and assessment of aquatic ecosystems using artificial neural networks. Science of the Total Environment, 327: 105–122.
Penghua, Q.; Songjun, X.; Genzong, X.; Benan, T.; Hua, B. & Longshi, Y. 2007. Analysis of the ecological vulnerability of the Western Hainan Island based on its landscape pattern and ecosystem sensitivity. Acta Ecologica Sinica, 27(4): 1257–1264.
Pritchet, L.; Suryahadi, A. & Sumarto, S. 2000. Quantifying vulnerability to poverty: a proposed measure applied to Indonesia. Social Monitoring and Early Response Unit Research Institute (SMERU) Working Paper, 31 p.
Robinson, L.A.; Rogers, S. & Frid, C.L.J. 2009. Methodology for assessing the status of species and habitats at the OSPAR region scale for the OSPAR quality status report 2010. Lowestoft: University of Liverpool, Liverpool and Centre for the Environment. Fisheries &Aquaculture Science, 30 p.
Roy, U. & Majumder, M. 2016. Vulnerability of watersheds to climate change assessed by neural network and analytical hierarchy process. Springer Briefs in Water Science & Technology, 89 p.
Sathyan, A.R.; Funk, C.; Aenis, T.; Winker, P. & Breuer, L. 2018. Sensitivity analysis of a climate vulnerability index - a case study from Indian watershed development programmes. Climate Change Responses, 5(1): 14 p.
Semeraro, T.; Mastroleo, G.; Aretano, R.; Facchinetti, G.; Zurlini, G. & Petrosillo, I. 2016. GIS fuzzy expert system for the assessment of ecosystems vulnerability to fire in managing mediterranean natural protected areas. Environmental Management, 168: 94–103.
Shahid, Sh. 2010. Modelling drought hazard, vulnerability and risk: a case study of Bangladesh. Ecosystems Research and Development Bureau, 26–28.
Si-Yuan, W.; Jing-Shi, L. & Cun-Jian, Y. 2008. Eco-environmental vulnerability evaluation in the Yellow River Basin, China. Pedosphere, 18(2): 171–182.
Tiburan Jr, C.; Saizen, I.; Mizuno, K. & Kobayashi, Sh. 2010. Development and application of a geospatial-based environmental vulnerability index for watersheds to climate change, In: The Philippines. Ecosystems Research & Development Bureau, 17-19.
Tortell, P. 1992. Coastal zone sensitivity mapping and its role in marine environmental management. Marine Pollution Bulletin, 25: 88–93.
Varis, O.; Kummu, M.; Lehr, C. & Shen, D. 2014. China's stressed waters: societal and environmental vulnerability in China's internal and transboundary river systems. Applied Geography, 53: 105-116.
Weißhuhn, P.; Müller, F. & Wiggering, H. 2018. Ecosystem vulnerability review: proposal of an interdisciplinary ecosystem assessment approach. Environme