شناسایی و تحلیل زمینه‌های توسعه ‌فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بین تشکل‌های محیط‌زیستی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف واکاوی زمینه‌های توسعه ‌فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بین تشکل‌های محیط‌زیستی استان ایلام و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای تشکل‌های محیط‌زیستی به تعداد 20000 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 376 نفر از آنان به روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای متناسب و با استفاده از پرسش‌نامه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تشخیص پایایی پرسش‌نامه ‌از روش آلفای کرونباخ و برای تامین روایی محتوایی آن از پنل متخصصان موضوعی استفاده شد (93/0α=). تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری 22SPSSv انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عامل‌های زیرساختی، اقتصادی، آموزشی، فنی- مشاوره‌ای و پشتیبانی- حمایتی، عمده‌‌ترین زمینه‌های توسعه ‌فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نمونه هدف بودند. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که عامل‌های زیرساختی، حمایتی- پشتیبانی و فنی- مشاوره‌ای به‌ترتیب در گام‌‌های اول تا سوم وارد معادله رگرسیون شدند و بیشترین تاثیر را در تبیین واریانس متغیر وابسته «توسعه ‌فن‌آوری» داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ادیبی، م و خالدی، ع. 1388. بررسی رابطه بین عامل‌ها فردی و اجتماعی کاربران ICT با میزان پذیرش ICTدر سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. 3(7): 188-87.
حاجی زاده، ع، نوری، م و فضعلی، ز. 1390. ارزیابی میزان بهره برداری دهیاران از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت روستایی، فصلنامه پژوهش‌ها ی روستایی، سال دوم، شماره دوم، صص 160-137.
حسینی‌مقدم، م، غلامعلی، م و حاجی میر، م. 1396. علل کندی روند توسعه اطلاعات در آسیای غربی، فصلنامه رسانه، شماره 55، صص 52-34.
سرامی، ح و بهاری، ع. 1398. نقش ICT در توسعه روستایی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، شماره نهم، 154-129.
صرافی‌ زاده، ا. 1388. ‌فن‌آوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها)، انتشارات میر، تهران، چاپ اول.
صیدایی، س. ا و هدایتی مقدم، ز. 1391. ارزیابی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در ارائه خدمات به نواحی روستایی، مطالعه موردی؛ روستاهای سین، مهرگان، مدیسه و کبوتر آهنگ در استان اصفهان. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. 23(1):146-129.
فراهانی، ح، چراغی، م و عسگری، ز. 1391. تحلیلی بر زمینه‌های ‌توسعه ‌فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی، مطالعه موردی دهستان بدر؛ شهرستان قروه. نشریه تحقیقات کاربردی علوم اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 26، صص 145-127.
مرکز ملی آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، درگاه ملی ایران، قابل دسترسی در: www.amar.org.ir.
محسنی، م. 1393. جامعه شناسی اطلاعاتی. تهران، چاپ سوم. نشر دیدار.
منتظر، ف. 1397. ارزیابی جایگاه ایران از منظر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) در میان کشورهای منطقه با تأکید بر سند چشم انداز ایران 1404. مطالعات عمران شهری. 2(7).
نامدار، ر و توکلی، ع. 1397. نقش و ضرورت بکارگیری فناوری ارتباطات در ارتقاء سواد محیط زیستی. چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار، شیراز. 30/3/1397. قابل دسترسی در: .https://civilica.com/ doc/900464
نیساری، م، کریمی، آ و احمدپور دارایانی، م. 1394، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره پنجم، شماره 2، صص 24-1.
وزارت ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات. 1383. خدمات مشاوره پروژه تجهیز ده هزار روستای کشور به دفاتر ICT روستایی. گزارش اول تا چهارم. شماره قرارداد 26/57. شرکت پردازش سیستم های مجازی.
Alexandru, Adriana., Ianculescu, Marilena., Parvan, M., & Jitaru, Elena. 2011. ICT and Its Impact upon the Globalization and Accessibility of the Education in the Health Domain. Paper presented at the 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology. Italy.
Avgerou, C. (2010). Discourses on ICT and development. Information Technologies and International Development. 6(3): 1-18.‏
Bank, World. 2014. World development indicators 2014: The World Bank.
Castells, Manuel. (2000). Materials for an exploratory theory of the network society1. The British Journal of Sociology. 51(1): 5-24.‏
Chang, S., (2017), “How does CRM technology transform into organizational performance? A mediating role of marketing capability, Journal of Business Research 62 , PP, 140–12.
Civelek, M. E (2020), Essentials of Structural Equation Modeling Zea E- books https:// doi. orgk2sj1hr5/ 13014.10/org.://10.13014/K2sjlhr5.
Erdmann, (2017). The future impact of ICTs on environmental sustainability, European Commission.
Fischer, Stanley., & Sahay, R. 2000. The transition economies after ten years: National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass. USA.
Hejazi, Yousef., & Arabi, F. 2009. Factors Influencing Non Government Organizations’ Participation in Environmental Conservation.
Heydari, Mohammad., Saeidi, M., & Karimi, O. 2016. The relationship between organizational culture and use of Information Technology in education offices in Tehran. Internatioan Journa.
Horbach, J. 2018. Determinants of eco- innovations by type of environmental impact- The role of regulatory push/ pull, technology push and market pull. Ecological Economics, 78, 112-122.
Jensen, D. H. 2006. Responsive labor: A theology of work. Presbyterian Publishing Corp.‏
Küçük, N. 2013. The Impact of the Information and Communication Technology (ICT) on Gender Equality and Development (Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University).
Lahijanian, A. A., Arjmandi, R., Moharramnejad, N., & Jamshidi Delju, M. 2010. Investigating structure and performance of environmental non-governmental organizations and their roles in civic development process in Tehran province. Environment Technology and Sciences, 12(3).
Malecki, Edvard J. 2013. Digital development in rural areas: potentials and pitfalls. Journal of Rural Studies 19, pp. 201–214.
Moghimi, S. M., & Alambeigi, A. A. 2012. Organizational learning As the Requirement of forming Enviropreneurship in Environmental Non-governmental Organizations (NGOs) in Iran. International Journal of Environmental Research, 6(2): 409-416.
Pahjola, M. 2012. New Economy in Growth and Development United Nation University, WIDER. Discussion Paper No.2002/67.Avalable at: www.wider.unu.edu.
Pekari, Catrin. 2015. Human rights in the information society.Online in: www.esilsedi. Org/english/pdf/.
Shehata, A., & Mohamed Hegazy, A. 2017. Role of information and communication technology in closing gender employment gap in MENA Countries. The Business & Management Review. 8(4). 168.
Suresh, L. B. 2011. Impact of information and communication technologies on women empowerment in India. Systemics, Cybernetics and Informatics. 9(4). 17-23.
TAS, Evin M. 2017. ICT education for development a case study, Procedia Computer Science, pp507–512.
Thomas, A. 2017, The effect of information and communication technology and electronic business on the environment, pp405-410.Online in: www.esilsedi. Org/english/pdf/.