اولویت‌‌بندی شاخص‌‌های توسعه شهری پایدار با استفاده از روش دلفی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آمایش محیط‌‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 استاد گروه محیط‌‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دانشیار، گروه محیط‌‌زیست، دانشکده شیلات و محیط‌‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشگاه رن 2، رن، فرانسه

چکیده

برای دستیابی به توسعه پایدار؛ علاوه بر سایر مولفه‌‌ها؛ لازم است شهرها به عنوان نقاط و کانون‌‌های اصلی برای حل مشکلات جهانی توسعه پایدار مد نظر قرار گیرند. علی‌‌رغم وضوح آشکار معضلات اکولوژیکی و محیط‌‌زیستی و پیامدهایش، هیچ زمینه مشترکی برای یک الگو یا پارادایم شهر پایدار وجود ندارد و ابهامات زیادی در این رابطه به پیچیدگی شرایط می‌‌افزاید. با توجه به نتایج تحقیقات مختلف، محققان استدلال نموده‌‌اند که فرم شهرها و الگوی کاربری اراضی تعیین کنندگان اصلی موضوع پایداری شهری هستند. برای دستیابی به شهر پایدار چندین مدل مفهومی ارایه  شده‌‌است که هر یک از آن‌‌ها، دارای اهدافی متفاوت و گاهی متناقض هستند. در این تحقیق با مرور منابع مختلف داخلی و خارجی 59 شاخص برای رسیدن به شهر پایدار تعیین گردید. با استفاده از روش دلفی در سه مرحله دریافت اطلاعات از 12 متخصص و کارشناس و محاسبه توابع، درجه اهمیت و درصد اهمیت این شاخص‌‌ها اولویت‌‌بندی شدند. تجزیه و تحلیل‌‌ها نشان داد که از این 59 شاخص، براساس نظر کارشناسان، شاخص‌‌های کاهش ترافیک، حفاظت از کیفیت آب و بهبود کیفیت هوا، به ترتیب با درصد اهمیت 3/36، 3/35و 6/34 در اولویت‌‌های اول تا سوم در گروه اهداف محیط‌‌زیستی، به عنوان شاخص‌‌های اولیه برای رسیدن به شهر پایدار هستند. از سوی دیگر، شاخص اطمینان از وجود ظرفیت توسعه مناسب و کافی در بازار سهام در گروه اهداف اقتصادی با 6/18 درصد اهمیت از شرایط لازم برخوردار نبود و حذف گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Belzer, D. & Autler, G. 2002. Transit Oriented Development, A Discussion Paper Prepared for The Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy and The Great American Station Foundation.
Biesbroek, G.R. & et al. 2010. Europe adapts to climate change: Comparing National Adaptation Strategies, Global Environmental Change, 20(3), pp. 440- 450. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/ retrieve/pii/S0959378010000269.
Breheny, M. 1992. The compact city: an introduction. Built Environment, 18(4).
Brundtland, G. H. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oslo, Norway.
Buxton, M. 2000. Energy, transport and urban form in Australia, In K. Williams, E. Burton, & M. Jenks, eds, Achieving Sustainable Urban Form, pp. 54–63.
Caparros-Midwood, D., Barr, S. & Dawson, R. 2016. Spatially Optimized Sustainable Urban Development Thesis of Doctor, Newcastle University. School of Civil Engineering and Geosciences, 303 page.
Cecilio, J., Caldeira, F. & Wanzeller, C. 2018. CityMii - An integration and interoperable middleware to manage a Smart City. Procedia Computer Science. 130 (2018) 416- 423.
Cervero, R., Murphy, S., Ferrel, C., Goguts, N., Tsai, Y., Arrington, G.B., Boroski, J., Smith-Heimer, J., Golem, R., Peninger, P., Nakajima, E., Chui, E., Dunphy, R., Myers, M., McKay, S., & Witenstein, N. 2004. Transit-Oriented Development in the united atates: Experiences, challenges, and prospects. Economics.
Dantzig, G. & Saaty, T. 1973. Compact City: Plan for a Liveable Urban Environment, San Francisco: W. H. Freeman.
Dawson, R. J. 2011. Potential pitfalls on the transition to more sustainable cities and how they might be avoided. Carbon Management, 2(2), pp.175–188.
Echenique, M.H. et al. 2012. Growing Cities Sustainably. Journal of the American Planning Association, 78(2), pp.121–137. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/abs/ 10.1080/01944363. 2012. 666731.
Elkin, T. et al. 1991. Reciving the City: Towards Sustainable Urban Development. Friends of the Earth, London.
Eremia, T., Sanduleac, Mircea, Lucian & Mihai. 2017. The smart city concept in the 21st century. Procedia Engineering, 181 (2017) 12 _ 19.
European Union Expert Group on the Urban Environment. 2004. Urban Design for Sustainability. Final Report of the Working Group on Urban Design for Sustainability.
Gasparatos, A., El-Haram, M. & Horner, M. 2008. A critical review of reductionist approaches for assessing the progress towards sustainability. Environmental Impact Assessment Review, 28(4-5), pp.286–311.
Hadadinia, S. & Danehkar, A. 2012. Prioritization of ecotourism criteria in desert and semi-desert ecosystems by Delphi method. Regional Geography and Urban Planning. Second Year, No. 3, pp. 17-30. In Persian.
Haruna Danladi Musa, Mohd Rusli Yacob, & Ahmad Makmom Abdullah. 2019. Delphi exploration of subjective well-being indicators for strategic urban planning towards sustainable development in Malaysia. Journal of Urban Management, 8 (2019) 28–41.
Haughton, G. 1997. Developing sustainable urban development models, Cities, 14(4), pp.189–195.
Hunt, A. & Watkiss, P. 2011. Climate change impacts and adaptation in cities: a review of the literature. Climatic Change, 104(1), pp.13–49. Available at: http://www.springerlink.com/index/10.1007/s10584-010-9975-6.
IPCC. 2007. Climate Change 2007: Mitigation, Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Inter-governmental Panel on Climate Change. In B. Metz et al., eds. Cambridge. UK and New York, NY, USA.
Jenks, M., Burton, E. & Williams, K.(eds). 1996. The Compact City: A Sustainable Urban Form? E & FN Spon. An imprint of Chapman and Hall , London.
Kumar, P., Thakur, P. K., Bansod, B. K. & Debnath, S. K. 2017. Multi-criteria evaluation of hydro-geological and anthropogenic parameters for the groundwater vulnerability assessment. Environ. Monit. Assess. 189 (11). http://dx.doi.org/10.1007/s10661-017-6267-x.
Lacinak, M. & Ristvej, J. 2017. Smart city, Safety and Security. Procedia Engineering, (192) 522 - 527.
Litman, T. 2005. Land Use Impacts on Transport: Originally Published in World Transport Policy & Practice, Vol. 1, No. 4.
Mozuni, M. & Jonas, W. 2018. An Introduction to the Morphological Delphi Method for Design: A Tool for Future-Oriented Design Research,  She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, Volume 3, Issue 4, Winter 2017, Pages 303-318, https://doi.org/10.1016/j.sheji.2018.02.004.
Newman, P. & Kenworthy, J. 2006. “Urban Design to Reduce Automobile Dependence”. Opolis: An International Journal of Suburban and Metropolitan Studies, Volume 2, Issue 1.
Perveen, S., Yigitcanlar, T., Kamruzzaman, M. & Agdas, D. 2020. How can transport impacts of urban growth be modelled? An approach to consider spatial and temporal scales. Sustainable Cities and Society (2020). doi: https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102031.
Raed Fawzi, M. A. & Monjur, M. 2018. Urban sustainability assessment framework development: The ranking and weighting of Iraqi indicators using analytic hierarchy process (AHP). Sustainable Cities and Society. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.10.020.
Ratner, K. A., & Goetz, A. R. 2013. The reshaping of land use and urban form in Denver through transit-oriented development. Cities, 30(1), pp.31–46, Available at: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.cities. 2012.08.007.
Rosenzweig, C. & et al. 2010. Cities lead the way in climate-change action. Nature Comment. 467, pp.909- 911.
Sharifi, N., Danehkar, A., Etemad, V. & Mahmoudi, B. 2011. Identification and Prioritization of Criteria Used for Selecting Protected Areas in Forest Ecosystems Case Study: Iran's Hyrcanian Forests, Environment and Natural Resources Research, Vol. 1, No. 1; December 2011, doi:10.5539/enrr.v1n1p189 URL: http://dx.doi.org/10.5539/enrr.v1n1p189.
Stossel, Z., Kissinger, M. & Meir, A. 2015. Measuring the biophysical dimension of urban sustainability. Ecol. Econ. 120, 153–163. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon. 2015.10.010.
Susanti, R., Soetomo, S., Buchori, I. & Brotosunaryo, P. M. 2016. Smart Gowth, smart city and density: in search of the appropriate indicator for residential density in Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 227 (2016) 194 -201.
United Nations. 1992. The Rio Declaration on Environment and Development. In United Nations Conference on Environment & Development.
Williams. K. E., Burton, & M. Jenks. 2000. “Achieving Sustainable Urban Form: Conclusions”. in Achieving Sustainable Urban Form. Routledge. London. p. 347-55.
Wolch, J. R., Byrne, J. & Newell, J. P. 2014. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities ‘just green enough’. Landscape. Urban Plan. 125, 234–244.