ارزیابی اثرات محیط‌زیستی با رویکرد خدمات اکوسیستمی

نویسندگان

1 دکتری گروه جنگل‌‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و صنایع، دانشگاه علم و فناوری، بهشهر، ایران

3 دانشیار، گروه جنگل‌‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

مدیران ‌منابع‌طبیعی به دلیل گستردگی موضوعات علمی در ‌تصمیم‌گیری با چالش‌هایی مواجه هستند. مطالعات ارزیابی محیطی ابزارهای کلیدی ‌تصمیم‌گیری هستند، اما می‌توانند چالش برانگیز نیز باشند. قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیست در ایران بیش از دو دهه است که وجود دارد و اجرای آنها در سال‌های اخیر جدی گرفته شده است. این مقاله روش‌های مختلف ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیست را مورد بحث قرار می‌دهد و مزایا و چالش‌های آنها را برجسته می‌کند. این مقاله همچنین بر مزایای استفاده از رویکرد خدمات اکوسیستمی در ارزیابی اثرات محیطزیست تمرکز دارد. ارزش بالقوه خدمات اکوسیستمی در شناسایی بهترین گزینه‌ها برای پروژه‌های پیشنهادی برجسته می‌شود و این که چگونه این رویکرد می‌تواند به بهبود سیستم ارزیابی محیط‌زیستی کشور کمک کند. اطلاعات ارایه شده در این مقاله ممکن است برای تحلیلگران و محققان حوزه ‌محیط‌زیست برای تحقیقات آتی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


حسنی، م. و مرادی، ح. 1391. بررسی کارایی روش‌های سنتی و مدرن در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی. در دومین اجلاس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.
خوش‌منش‌زاده، ب.؛ و منوری، م. و دبیری ف. 1391. بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست‌محیطی راهبردی در کشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با ایران. علوم و فنّاوری محیط‌زیست سال چهاردهم،–۱۱۵.
رحمتی، ع. 1390. گزارش‌های ارزیابی محیط زیستی. دبیرخانه کمیته ارزیابی محیط زیستی.
رحمتی، ع. 1391. بررسی روند ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در ایران چالش‌ها و راهکارها. محیط‌زیست و توسعه سال سوم،–۱۵.
شریعت، م. و منوری، م. 1376. مقدمه‌ای بر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی. سازمان حفاظت محیط‌زیست.
Agbenyega, O., Burgess, P. J., Cook, M. & Morris J. 2009. Application of an ecosystem function framework to perceptions of community woodlands. Land Use Policy 26(3), 551 – 557.
Baker, J., Sheate, W., Phillips, P. & Eales, R. 2013. Ecosystem services in environmental assessment—help or hindrance? Environmental Impact Assessment Review 40, 3–13.
Bateman, I. J., Mace, G.M., Fezzi, C., Atkinson, G. & Turner, K. 2011. Economic analysis for ecosystem service assessments. Environmental and Resource Economics 48(2), 177–218.
Broekx, S., Liekens, I., Peelaerts, W., De Nocker, L., Staes, J., Meire, P., Landuyt, D., Schaafsma, M., Van Reeth, W., Van den Kerckhove, O. & et al. 2013. Ecosystem services in environmental impact assessment and strategic environmental assessment. Environmental Impact Assessment Review 40, 1–2.
Coleby, A., Miller, D. R. & Aspinall, P. 2009. Public attitudes and community participation in wind farm construction. Ph.D. disseration.
Coleby, A., Van der Horst, D., Klaus, H., Goodier, C., Burgess, P., Graves, A., Lord, R.' & Howard, D., 2012. Environmental impact assessment, ecosystems services and the case of energy crops in england. Journal of Environmental Planning and Management 55, 369–385.
Cooper, L. M. & Sheate, W. R. 2002. Cumulative effects assessment: A review of uk environmental impact statements. Environmental impact assessment review 22(4), 415–439.
Daily, G. 2003. What are ecosystem services. Global environmental challenges for the twentyfirst century: Resources, consumption and sustainable solutions, 227–231.
Deryng, D., Sacks Barford, W. C. & Ramankutt, N. 2011. Simulating the effects of climate and agricultural management practices on global crop yield. Global Biogeochemical Cycles ­ GLOBAL BIOGEOCHEM CYCLE 25.
Diehl, K., Burkhard, B. & Jacob, K. 2016. Should the ecosystem services concept be used in european commission impact assessment? Ecological Indicators 61, 6 – 17. Developing and Applying Ecosystem Services Indicators in Decision Support at Various Scales.
Eales, R. & Sheate, W. 2010. Opportunities missed and challenges to come. Town and country planning 79(3), 138–143.
Eales, R. P. & Sheate, W. R. 2016. Effectiveness of policy level environmental and sustainability assessment: Challenges and lessons from recent practice. In Progress in Environmental Assessment Policy, and Management Theory and Practice, pp. 67–93. World Scientific.
Finnveden, G., Nilsson, M., Johansson, J., Persson, Å. Moberg, Å. & Carlsson, T. 2003. Strategic environmental assessment methodologies—applications within the energy sector. Environmental impact assessment review 23(1), 91–123.
Geneletti, D. 2011. Reasons and options for integrating ecosystem services in strategic environmental assessment of spatial planning. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 7(3), 143–149.
Guo, Z., Zhang, L. & Li.; Y. 2010. Increased dependence of humans on ecosystem services and biodiversity. PloS one 5(10), e13113.
Jonathan, R. & Emma, J. 2010. Environmental impact assessment tools and techniques. Green Recovery and Reconstruction: Training Toolkit for Humanitarian Aid 3.
Khosravi, F., Jha­Thakur, U. & Fischer.; T. B. 2019a. Evaluation of the environmental impact assessment system in iran. Environmental Impact Assessment Review 74, 63–72.
Khosravi, F., Jha­Thakur, U. & Fischer, T. B. 2019b. The role of environmental assessment (ea) in iranian water management. Impact Assessment and Project Appraisal 37(1), 57–70.
McDonald, R. & Marcotullio, P. 2011. Global effects of urbanization on ecosystem services. Urban ecology. Oxford University Press, Oxford, 193–205.
Morrison­Saunders.; A. & Therivel, R. 2006. Sustainability integration and assessment. Journal of Environmental Assessment Policy and Management 8(03), 281–298.
Munton, R. 2003. Deliberative democracy and environmental assessment. Negotiating environmental change new perspectives from social science, 109.
Paetzold, A., Warren.; P. H. & L. L. Maltby 2010. A framework for assessing ecological quality based on ecosystem services. Ecological Complexity 7(3), 273 – 281. Ecosystem Services – Bridging Ecology, Economy and Social Sciences.
Perdicoúlis, A. & Piper, J. 2008. Network and system diagrams revisited: Satisfying cea requirements for causality analysis. Environmental Impact Assessment Review 28(7), 455–468.
Rosa, J. C. S., & Sánchez, L. E. 2016. Advances and challenges of incorporating ecosystem services into impact assessment. Journal of environmental management 180, 485–492.
Rounsevell, M., Dawson, & Harrison, P. 2010. A conceptual framework to assess the effects of environmental change on ecosystem services. Biodiversity and Conservation 19(10), 2823– 2842.
Rozas­Vásquez, D., Fürst. C., Geneletti.; D. & Almendra, O. 2018. Integration of ecosystem services in strategic environmental assessment across spatial planning scales. Land Use Policy 71, 303 – 310.
Sadler, B. & Dalal­Clayton, D. B. 2012. Strategic environmental assessment: a sourcebook and reference guide to international experience. Earthscan.
Slootweg, R., Rajvanshi.; A. Mathur, V. B. & Kolhoff.; A. 2009. Biodiversity in environmental assessment: enhancing ecosystem services for human well­being. Cambridge University Press.
Suwanteep, K., Murayama.; T. & Nishikizawa.; S. 2016. Environmental impact assessment system in thailand and its comparison with those in china and japan. Environmental Impact Assessment Review 58, 12–24.
Thompson, M. A. 1990. Determining impact significance in EIA: a review of 24 methodologies. Journal of environmental management, 30(3), 235-250.‏
Upham, P. 2009. Applying environmental behavior concepts to renewable energy siting controversy: Reflections on a longitudinal bioenergy case study. Energy Policy 37, 4273–4283.
Vitousek, P. M., Mooney, H. A. Lubchenco, J. & Melillo, J. M. 1997. Human domination of earth’s ecosystems. Science 277(5325), 494–499.
Wärnbäck, A. & Hilding­Rydevik, T. 2009. Cumulative effects in Swedish eia practice — difficulties and obstacles. Environmental Impact Assessment Review 29(2), 107 – 115.