ارزیابی ریسک خطرات بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در کارگاه‌های آموزشی خیریه روزبه زنجان «HSE در کارگاه‌‌های آموزشی»

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده علوم، گروه علوم محیط‌زیست دانشگاه زنجان، ایران.

2 دانشیار دانشکده علوم، گروه علوم محیط‌زیست دانشگاه زنجان، ایران.

3 مدیر عامل موسسه خیریه روزبه زنجان، ایران.

10.22034/eiat.2023.193729

چکیده

استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در یک سازمان، ریسک‌ها را کاهش می‌دهد. مطالعه‌ی حاضر در سال1400 با هدف ارزیابی ریسک‌های بهداشتی، ایمنی و محیط‌زیستی در کارگاه‌های آموزشی (آشپزی، سبزی و صیفی، قنادی و خیاطی) موسسه خیریه روزبه زنجان انجام شده است. چک‌لیست‌ها با توجه به عامل‌های ایجاد ریسک مولفه‌های خطر تعیین و برای هر مولفه گویه‌هایی درج گردید. برای گویه‏های مذکور گزینه‏های شناسایی، احتمال و شدت اثر ریسک‏ توسط تیم کارشناسان خبره امتیازدهی شد. در مرحله‌ دوم عدد اولویت ریسک‌ها محاسبه و سطح آن‌ها با روش تجزیه و تحلیل نقاط شکست و اثرها مشخص شده است. در مولفه‌های بهداشتی، بیماری‌های ارگونومیکی دارای بالاترین امتیاز، در حالی که در ایمنی مولفه‌های مکانیکی و خفگی بالاترین سطح از ریسک‌ها بودند. در میان ریسک‌های محیط‌زیستی ریسک مدیریت خرید و مصرف در تجهیزات برقی و گازی با بیشترین مقدار امتیاز در منطقه سطح ریسک زیاد قرار گرفتند. بالاترین میانگین عدد اولویت ریسک 83/109 مربوط به مولفه‌های مکانیکی از (ایمنی) و پایین‌ترین میانگین عدد اولویت ریسک 83/11 مربوط به مولفه‌های اتلاف آب (محیط‌زیستی) بود. عدم تناسب معماری ساختمان با نوع فعالیت‌ها و قدمت ساختمان کارگاه‌های آموزشی سبب بالا بودن ریسک‌های مربوط به ایمنی درکارگاه‌های مورد مطالعه است. در زمینه ریسک‌های بهداشتی و محیط‌زیستی نیز اقدام‌های کنترلی و اصلاحی می‌توانند در ارتقای عملکرد کارگاه‌ها و هدف‌های اصلی این موسسه خیریه نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تکتم مکی، ت.، علویان پطرودی س. س.، اسدی آقبلاغی، م.، اقصابی، ه.، و هاشمی، س.ح. 1397. مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها. نشریه علمی محیط‌زیست و توسعه. 9(17): 17-24.
خواجوی، س.، و ابراهیمی قوام آبادی، ل. 1395. بررسی ارتباط بین درک ریسک حوادث شغلی کارکنان پمپ بنزین‌‌های اهواز با عملکرد مدیریت HSE جایگاه‌‌ها در سال 1395. مجله سلامت کار ایران. 15 (1): 34 تا 46.
دماری، ب.، حیدرنیا، م.ع.، و رهبری بناب، م. 1393. نقش و عملکرد سازمان های مردم نهاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه. پایش. 13(5): 541-550.
ذکایی، م.، فلاحتی، م .، اسدی، ه.، رفیعی، م.، نجفی، م.، و بیابانی، ا. 1398. ارایه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عمل کرد HSE شهرداری‏ها با رویکرد تاثیر مولفه‏های سیستم مدیریت شهری. فصلنامه بهداشت و ایمنی کار. 9 (2): 145 تا 156.
رعنایی کردشولی، ح.، و یاری بوزنجانی، ا. 1391. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز). مجله تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (5): 165 تا 180.
ستوده مرام، ک.، پاشا، ط.، و علی‌زاده، ر. 1398. ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت و زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با استفاده از روش FMEA. نشریه علمی ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب. 4(1): 23 تا 33.
کرمی، ج. 1399. شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشتی در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک FMEA. مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت. 4(1): 81 تا 93.
لاهیجانیان، ا. و عباسی، ش. 1395. آموزش مصرف بهینه انرژی در مدارس دوره ابتدایی. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18 (2): 515 تا 531.
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار. 1396. آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برای مسئولین ایمنی کارگاه‌ها.
یاراحمدی، ر. و مریدی، پ. 1391. ارزیابی و مدیریت ریسک بهداشت، ایمنى و محیط‌زیست در سایت‌‌هاى آزمایشگاهى- تحقیقاتى. فصلنامه بهداشت و ایمنی کار. 3 (3): 11 تا 26.
Ahmad Y., Almas A., Samia H., & Asim M. 2020. Assessment of Health and Safety Risks in A Textile Industry, Journal of Natural and Applied Sciences Pakistan. 2(1): 350-369.
Baumer, J. H. 2005, February. Clinical risk management in neonatology, In Seminars in Fetal and Neonatal Medicine (Vol. 10, No. 1, p. 1). Elsevier.
Duijm, N. J., Fiévez, C., Gerbec, M., Hauptmanns, U., & Konstandinidou, M. 2008. Management of health, safety and environment in process industry. Safety Science. 46(6): 908-920.
Girotto, F., Alibardi, L., & Cossu, R. 2015. Food waste generation and industrial uses: A review. Waste management. 45: 32-41.
Jahangiri, M., Abaspour, S., Derakhshan, M., Bahadori, T., & Malakoutikhah, M. 2018. Development of Comprehensive Occupational Health Risk Assessment (COHRA) Method: A Case Study in a Petrochemical Industry. Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5: 53-62.
Madarsara, T. J., Yari, S., & Saeidabadi, H. 2019. Health and Safety Risk Assessment Using a Combined FMEA and JSA Method in a Manufacturing Company. Asian Pacific Journal of Environment and Cancer. 2(1): 63-68.
Mutlu, N., & Altuntas, A. 2019. Risk analysis for occupational safety and health in the textile industry: Integration of FMEA, FTA, and BIFPET methods. International Journal of Industrial Ergonomics. 72: 222-240.
Ozilgen, S. 2010. Application of failure mode and effect analysis model to foodservice systems operated by chefs in practice and by chefs from a culinary school in Turkey. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. 5(3): 333-343.
Ozilgen, S. 2012. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) for confectionery manufacturing in developing countries: Turkish delight production as a case study. Food Science and Technology. 32: 505-514.
Varzakas, T., & Manolopoulou, E. 2017. Comparison of HACCP and ISO 22000 in the ready-to-eat fruit and vegetable industry in conjunction with application of failure mode and effect analysis (FMEA) and Ishikawa diagrams. In Minimally Processed Refrigerated Fruits and Vegetables (pp. 685-721). Springer, Boston, MA.
Viscusi, W. K. 2007. Regulation of health, safety, and environmental risks. Handbook of law and economics. 1: 591-645.