مدل بازاریابی سبزِ صنعت نفت ایران با چشم‌‌انداز حفظ محیط‌‌زیست

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد عجب‌‌شیر، عجب‌شیر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد عجب‌‌شیر، عجب‌شیر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران

10.22034/eiat.2023.193737

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل بازاریابی سبز صنعت نفت ایران با چشم‌‌انداز حفظ محیط‌‌زیست بر اساس رویکرد داده ‌‌بنیاد است. این پژوهش در مرحله اول در ردیف تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و در مرحله دوم؛ توصیفی- کمّی- پیمایشی است. برای انتخاب نمونه در مرحله کیفی، روش نمونه‌‌گیری به‌‌صورت هدف‌‌مند و گلوله‌‌برفی بود که بر این اساس 18 نفر از مدیران شرکت‌‌های زیرمجموعه وزارت نفت و اساتید بازاریابی دانشگاه‌‌ها انتخاب شدند. داده‌‌ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین و با نرم‌‌افزار MaxQda تحلیل گردید که در نهایت 6 مقوله اصلی، 10 مقوله فرعی و 63 شاخص به‌‌‌‌دست آمد. در مرحله کمّی، پرسشنامه بین 384 نفر از کارکنان وزارت نفت بصورت در دسترس توزیع شد. نهایتاً از طریق روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌‌افزار Smart PLS، الگوی حاصله اعتبارسنجی گردید. نتایج حاکی از این است که مدل بازاریابی سبز ارایه شده، از طریق اجرای سیاست‌‌های محیط‌‌زیست می‌‌تواند موجب جلب رضایت مشتری، بهره‌‌وری و رقابت‌‌پذیری صنعت نفت ایران گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آشتیانی، ا.، آشتیانی، ط. و حیدری، ع. 1401. تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار کارکنان با محیط‌‌‌زیست (مورد مطالعه: هتل‌‌ها و رستوران‌‌های شهر بیجار). دوفصلنامه مطلعات اجتماعی گردشگری. 10(19)، 303-334.
آوخ‌‌دارستانی، س. و فاضل، ف. 1399. تأثیر آموزش سبز بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز(مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‌‌های نفتی منطقه گیلان)، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی. سال 18، شماره 56، صص 245-274.
افراسیابی، ه.؛ بهشتی‌‌فر، م. و ضیاالدینی، م. 1401. شناسایی و اعتباریابی راهبردهای مؤثر در بلوغ مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت ملی فراورده‌‌های نفتی ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. جلد 14، شماره 53، 77-92.
ترابی، م.؛ قربانی، ع.؛ میرحاجیان‌مقدم، ر.؛ غمخواری، م. و رسولی، ن. 1401. مفهوم‌پردازی، طراحی و اجرای مدل تراشکاری سازمانی در سازمان‌های وابسته به وزارت نفت با استفاده از تکنیک داده‌بنیاد. فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی. 13(52)، 135-154.‎
حسین‌‌زاده، م.؛ وهاب‌‌زاده، ش.؛ عباسی‌‌نامی، ح.؛ مهرانی، ه. و شهرآبادی، ا. 1401. ارایه چارچوب مفهومی استفاده از بازاریابی دیجیتال در بازار سرمایه بر اساس تئوری‌های رفتار برنامه‌ریزی‌‌شده و پذیرش فناوری-مورد مطالعه: شرکت‌های کارگزاری بورس در تهران. اقتصاد مالی، 16(61)، 129-156.‎
خبره، ع.؛ کاشفی، م. و نعامی، ع. 1400. تبیین اثر سبز شدن مزیت رقابتی پورتر در فرایند بازاریابی با تأکید بر سیستم اطلاعات بازاریابی و رفتار اطلاعاتی در صنعت نفت. تعامل انسان و اطلاعات. جلد ۸، شماره 4، 66-81.
رفیعی، ی. و میرزائی، ر. 1397. ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری. جامعه‌‌شناسی نهادهای اجتماعی. دوره 5، شماره 11، 181-201.
سلطانی، م.؛ خنیفر، ح. و صیادی، س. 1401. بررسی عکس‌العمل مخاطب به بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت. مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 20، شماره 1، 39-69.
کهن‌‌خاکی، س. 1400. ارایه مدل مانع‌‌زدایی از تولید در سازمان‌‌های تولیدی کشور. فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش‌‌های اداری. شماره 9، 34-45.
محمدی‌‌فر، ی. و سلیمانی، م. 1400. طراحی چهارچوب چندسطحی برای اجرای موفق بازاریابی سبز در شرکت‌های تولیدکنندۀ مواد غذایی. تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 11، شماره 1(44)، 179-200.
مداح، م. و عبدی‌‌چرلو، م. 2020. ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاست های کلی الگوی اصلاح تولید. سیاست‌های راهبردی و کلان، 8 (شماره 29), 24-37.‎
منتظری، م.؛ یعقوبی‌‌پور، ع. و جلالیان، غ. 1401. الگوی ساختاری تفسیری پیشران‌های بهره‌وری پایدار مبتنی بر دانش و آگاهی محیط‌زیستی. فصلنامه علمی آموزش محیط‌‌زیست و توسعه پایدار، 11(2), 29-50.‎
مینویی، م.؛ قره‌‌بیگلو، ح.؛ علوی‌‌متین، ی. و فخیمی‌‌آذر، س. 1399. ارایه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی. جامعه‌‌شناسی سیاسی ایران. سال سوم، شماره 1(9). 489-508.
Aastvedt, T. M., Behmiri, N. B., & Lu, L. (2021). Does green innovation damage financial performance of oil and gas companies?. Resources Policy, 73, 102235.
AlNuaimi, B. K., Al Mazrouei, M., & Jabeen, F. (2020). Enablers of green business process management in the oil and gas sector. International Journal of Productivity and Performance Management.
Ansari, F. A., Nasr, M., Guldhe, A., Gupta, S. K., Rawat, I., & Bux, F. (2020). Techno-economic feasibility of algal aquaculture via fish and biodiesel production pathways: A commercial-scale application. Science of the Total Environment, 704, 135259.
Balaji, K. (2021). Green Marketing in Indian Scenario: Challenges and Opportunities. Sustainable Marketing, 25.
Bhardwaj, S., Nair, K., Tariq, M. U., Ahmad, A., & Chitnis, A. (2023). The State of Research in Green Marketing: A Bibliometric Review from 2005 to 2022. Sustainability, 15(4), 2988.
Chevallier, J., Goutte, S., Ji, Q., & Guesmi, K. (2021). Green finance and the restructuring of the oil-gas-coal business model under carbon asset stranding constraints. Energy Policy, 149, 112055.
Chutcheva, Y. V., Kuprianova, L. M., Seregina, A. A., & Kukushkin, S. N. (2022). Environmental management of companies in the oil and gas markets based on AI for sustainable development: An international review. Frontiers in Environmental Science, 1564.
Correia, E., Sousa, S., Viseu, C., & Larguinho, M. (2023). Analysing the Influence of Green Marketing Communication in Consumers’ Green Purchase Behaviour. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(2), 1356.
Dhanachezhyan, M. A., & Thanikaivel, M. (2023). AN EMPIRICAL STUDY ON AWARENESS ABOUT THE GREEN MARKETING AMONG THE INDIAN CONSUMER PERSPECTIVE.
European Commission. (2022). Decision (EU) 2022/591 of the European Parliament and of the Council of 6 April 2022 on a General Union Environment Action Programme to 2030.
Fernandez-Gonzalez, R., Puime-Guillen, F., & Vila-Biglieri, J. E. (2022). Environmental strategy and the petroleum industry: A sustainability balanced scorecard approach. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 1-12.
Freze, T., & Nurova, O. (2021). Green brands and sustainable entrepreneurship. In E3S Web of Conferences (Vol. 250, p. 04007). EDP Sciences.
Gupta, E. A.,Naveena, V., Akhila, M., Anusha, T., Nagesha, Y. V. (2023). Benefits of green marketing, challenges faced and strategies to protect environment – A study w.r.t. Yelahanka Subdistrict of Bengaluru Urban District. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR). 10(1).
Heim, I., Vigneau, A. C., & Kalyuzhnova, Y. (2023). Environmental and socio-economic policies in oil and gas regions: triple bottom line approach. Regional Studies, 57(1), 181-195.
Hu, X., Li, R. Y. M., Kumari, K., Ben Belgacem, S., Fu, Q., Khan, M. A., & Alkhuraydili, A. A. (2023). Relationship between Green Leaders’ Emotional Intelligence and Employees’ Green Behavior: A PLS-SEM Approach. Behavioral Sciences, 13(1), 25.
Jarboui, S. (2021). Renewable energies and operational and environmental efficiencies of the US oil and gas companies: A True Fixed Effect model. Energy Reports.
Khan, S. A. R., Godil, D. I., Jabbour, C. J. C., Shujaat, S., Razzaq, A., & Yu, Z. (2021). Green data analytics, blockchain technology for sustainable development, and sustainable supply chain practices: evidence from small and medium enterprises. Annals of Operations Research, 1-25.
Li, D., & Zeng, T. (2020). Are China’s intensive pollution industries greening? An analysis based on green innovation efficiency. Journal of Cleaner Production, 259, 120901.
Marco-Lajara, B., Úbeda-García, M., Zaragoza-Sáez, P., & Manresa-Marhuenda, E. (2023). The impact of international experience on firm economic performance. The double mediating effect of green knowledge acquisition & eco-innovation. Journal of Business Research, 157, 113602.
Mensah, A. O., Afum, E., & Sam, E. A. (2021). Does GHRM spur business performance via green corporate citizenship, green corporate reputation and environmental performance?. Management of Environmental Quality: An International Journal.
Nekmahmud, M., & Fekete-Farkas, M. (2020). Why not green marketing? Determinates of consumers’ intention to green purchase decision in a new developing nation. Sustainability, 12(19), 7880.
Ndubisi, N. O., Al-Shuridah, O., & Capel, C. (2020). Greening multinational enterprises in the oil, gas and petrochemicals: Environmental sustainability and the moderation role of environmental sensitivity. International Journal of Manpower.
Obeidat, S. M., Al Bakri, A. A., & Elbanna, S. (2020). Leveraging “green” human resource practices to enable environmental and organizational performance: Evidence from the Qatari oil and gas industry. Journal of Business Ethics, 164(2), 371-388.
Olson, E. L. (2022). Advocacy bias in the green marketing literature: Where seldom is heard a discouraging word. Journal of Business Research, 144, 805-820.
Prieto-Sandoval, V., Torres-Guevara, L. E., & García-Díaz, C. (2022). Green marketing innovation: Opportunities from an environmental education analysis in young consumers. Journal of Cleaner Production, 132509.
Rokhmawati, A. (2021). The nexus among green investment, foreign ownership, export, greenhouse gas emissions, and competitiveness. Energy Strategy Reviews, 37, 100679.
Saadia, K. H. (2018). Green Marketing Practices of Petroleum Companies in Arab Countries. International Journal of Information and Electronics Engineering, 8(4).
Sarstedt, M., Hair, J. F., Pick, M., Liengaard, B. D., Radomir, L., & Ringle, C. M. (2022). Progress in partial least squares structural equation modeling use in marketing research in the last decade. Psychology & Marketing, 39(5), 1035-1064.
Tan, Y., Li, H. X., Cheng, J. C., Wang, J., Jiang, B., Song, Y., & Wang, X. (2021). Cost and environmental impact estimation methodology and potential impact factors in offshore oil and gas platform decommissioning: A review. Environmental Impact Assessment Review, 87, 106536.
Taylor, D. D., Layurova, M., Vogel, D. S., & Slocum, A. H. (2019). Black into green: A BIG opportunity for North Dakota’s oil and gas producers. Applied Energy, 242, 1189-1197.
Tyaglov, S. G., Sheveleva, A. V., Rodionova, N. D., & Guseva, T. B. (2021, March). Contribution of Russian Oil and Gas Companies to the Implementation of the Sustainable Development Goal of Combating Climate Change. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 666, No. 2, p. 022007). IOP Publishing.
Wolniak, R., Wyszomirski, A., Olkiewicz, M., & Olkiewicz, A. (2021). Environmental Corporate Social Responsibility Activities in Heating Industry—Case Study. Energies, 14(7), 1930.