نویسنده = فاطمه جهانی‌‌شکیب
کاربردهای درست و نادرست شاخص‌‌های سیمای‌‌سرزمین

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 111-124

فاطمه جهانی‌‌شکیب؛ عیدالرسول سلمان ماهینی


یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 5-18

فاطمه جهانی‌‌شکیب؛ سید حامد میرکریمی