اولویت‌‌بندی ضرورت‌‌های آموزش محیط‌زیست در مدارس (مطالعه موردی معلمان شهر ایلام)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آلودگی‌‌های محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ایران

2 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

آموزش محیط‌زیست به‌عنوان یکی از شاخص‌‌های مهم در راستای رسیدن به توسعه پایدار محسوب می‌شود. نسل جوان و دانش آموزان در جامعه پایه و اساس رسیدن به چنین توسعه‌‌ای و حفاظت موفق از محیط‌زیست هستند. بر این اساس آموزش محیط‌زیست در مدارس و به خصوص در دوره ابتدایی باعث نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست خواهد داشت. برای پیشبرد سریع و موثر این موضوع لازم است تا ضرورت‌های آن آشکار شود. بررسی ضرورت‌های آموزش محیط‌زیست از دیدگاه معلمان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان موثر در مدارس می‌‌تواند نتایج کاربردی در اختیار محققین قرار دهد. در این مطالعه به اولویت‌بندی ضرورت‌های آموزش محیط‌زیست در مدارس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر ایلام پرداخته‌‌ایم. نتایج آزمون فریدمن در این خصوص نشان داد مهم‌ترین ضرورت آموزش محیط‌زیست در مدارس این است که معضلات محیط‌زیست آینده که متعلق به دانش آموزان است بسیار بیشتر از شرایط کنونی خواهد بود. همچنین، مقایسه میانگین با استفاده از آزمون من وایتنی نشان داد بین نظرات معلمان مرد و زن در ارتباط با ضرورت‌های آموزش محیط‌زیست اختلاف آماری معنی‌داری وجود ندارد (P>0.05).

کلیدواژه‌ها


استوار، س.؛ شاه ولی، م . و سامانی، س. 1391. بررسی نگرش‌‌های محیط‌زیستی دانش آموزان راهنمایی و متوسطه مدارس آموزشی جزیره کیش، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه‌‌ریزی محیط‌زیست. 21-1.
ایزدی، ن.؛ علی آبادی. و موحدی، ر . 1395. برآورد میزان دانش و نگرش محیط‌زیستی و رابطه آن با عوامل سیاسی- اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت‌‌های دانش بنیان کشاورزی استانه‌‌ای همدان و کرمانشاه)، فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار. 5(2): 111-97.
حیدری ساربان، و. و صایب. ش. 1395. بررسی دیدگاه دانش آموزان پیرامون حفظ محیط‌زیست؛مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مشگین شهر، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. 21(2): 266-255.
دیبایی، ش. و لاهیجانیان، ا. 1388. ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ‌‌زﯾست، نشریه علوم محیطی. 6(3): 184-177.
سعادتی، ن.؛ کریمی، د . و منوری، س م. 1387. بررسی نیازهای آموزشی زیست‌‌محیطی دانش آموزان استان خوزستان، علوم و تکنولوژی محیط‌‌زیست. 16: 585-573.
شبیری، م. و میبودی، ح. 1392. ارزیابی آموزش محیط‌زیست در ایران و ارایه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود، فصلنامه علوم محیطی، 11(1): 130-119.
عباس پور، م.؛ کارگری، ن. و مستوری، ر. 1385. نقش آموزش محیط‌‌زیست در توسعه پایدار کشور و دورنمای آن، همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط‌‌زیست ایران.
کریمی، ب.؛ کیان، م. و علی عسگری، م. 1396. طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران، فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار. 5(4): 23-9.
میرسنجری، م. 1390. اهمیت آموزش محیط‌زیست در مدارس،دانشگاه‌‌ها و نهادهای اجرایی و نقش آن در حل چالش‌‌های محیط‌زیستی، اولین همایش ملی آموزش در ایران.
ندرلو، س. و شمس، ع. 1396. بررسی دانش و نگرش محیطزیستی دانشجویان دانشگاه زنجان، علوم و تکنولوژی محیط زیست. 19(4): 557-545.
همتی، ز. و شبیری، م. 1395. بررسی وضعیت آموزش محیط‌زیست در کشور ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان، فصلنامه انسان و محیط‌زیست. انتشار آنلاین.
Bureau of Public Information .2005. Education for Sustainable Development for nearly 60 years, UNESCO has worked to promote and improve education. The Organization leads the UN decade of Education for Sustainable Development.
Chander, R. 2012. Issue and Concern in School Science Curriculum. In: Contemporary Trends in Education: A Handbook for Educators. Edited by VandanaSaxena, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd.
Ghosh, k.  2014. Environmental Awareness among Secondary School Students of   Golaghat District in the State of Assam and their Attitude towards Environmental Education. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR- JHSS). 19(3): 30-34.
Karami, D.R.; Hejazi, S.Y. & Rezaei, A. 2019. The role of media and environmental education components on the behavior of environmental NGOs members in Tehran Province. Environmental Sciences. 17(1): 195-210.
Okur-Berberoglu, E. 2015. The Effect of Eco pedagogy-Based. Environmental Education on Environmental Attitude of In-service Teachers. International Electronic Journal of Environmental Education. l (5): 86-110.
Quimbita. G. & Pavel, M. 2005. Assessing On Environmental Attitude Developmente Model: Factor the Influuencing Environmental Attitude of College. Available From: Student. www.sobiad.org.
Ramli, N.H.; Haji Masri, M.; Haji Mohd, M.Z. 2012. Abd Hamid TN. A Comparative study of green School Guidelines. Procedia Social and Behavioral Scinces. 50:462 - 71.
Steele, A. 2011. Beyond contradiction: Exploring the work of secondary science teachers as they embed environmental education in curricula. International Journal of Environmental & Science Education. 6(1): 1-22.
Vellaei, E. 2005. Behavioral patterns with nature (the environment) in the Quran and Sunnah, dissertations field of Quran and Hadith, Islamic Azad University, Science and Research.