نویسنده = عبدالرسول سلمان ماهینی
اولویت‌‌بندی شاخص‌‌های توسعه شهری پایدار با استفاده از روش دلفی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 129-141

نرگس عرب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ توماس ویته


درآمدی برنمایه‌‌های پایداری گردشگری و ظرفیت برد گردشگری

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 51-65

طاهره اردکانی؛ علیرضا میکائیلی‌تبریزی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمدزاده


نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 17-29

مریم کبیری هندی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ افشین دانه کار


ارزیابی کیفیت بصری منظر شهری با روش PCA (مطالعه‌‌ی موردی: شهر مشهد)

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 35-43

زهره اخگری سنگ آتش؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی